Sökning: "enfallsstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet enfallsstudie.

 1. 1. Vägen till gynnsam returlogistik : En enfallsstudie på Ikea DC

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :hampus poutiainen; Simon Sigvant; [2019]
  Nyckelord :Logistics; Return logistics; Reverse logistics; Supplier relationship management; Return management; Return avoidance; Gatekeeping; Distribution central; Distribution centre; B2B; Business-to-business.; Logistik; Returlogistik; Distributionscentral; Grön logistik;

  Sammanfattning : Abstract Purpose – The purpose of the study is to identify key-factors for the development of reverse logistics in a distribution central. The study should contribute to cover the knowledge gap that is the problem area: development of reverse logistics in a distribution central. LÄS MER

 2. 2. Investering i automation : Väsentliga aspekter att ta hänsyn till ur en kontraktstillverkares kontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Gabriella Veronica Björklund; Anna Wallier; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att belysa avvägningar som kontraktstillverkare behöver göra vid beslut om investeringar i automation. För att uppnå studiens syfte har tre frågeställningar formulerats: Vilka faktorer behöver en kontraktstillverkare ta hänsyn till vid investering i automation? Vilka drivkrafter finns för en kontraktstillverkare att investera i automation? Vad kan en ökad integration ge för effekter för en kontraktstillverkares verksamhet? Metod: För att förstå studiens problemområde i sin specifika kontext mer övergripande genomfördes en förundersökning på givet fallföretag inom elektronikbranschen. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av returflöde : En fallstudie med fokus på produkter med kort livscykel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Emma Jernström; Jenny Petersson; [2019]
  Nyckelord :Returflöde; Returhanteringsprocess; Lean; 7 Slöserier; Returns management; Reverse logistics;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet är att identifiera förbättringsåtgärder i en returhanteringsprocess för produkter med kort livscykel. För att kunna bidra med förbättringsåtgärder till fallföretaget har tre frågeställningar formulerats för att uppnå detta: 1. Hur ser returhanteringsprocessen ut för produkter med kort livscykel? 2. LÄS MER

 4. 4. Agentproblem i en modern kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therése Bergbom; Robin Kratz; Isabelle Olsson; Paulina Pennanen; [2019]
  Nyckelord :Agentteori; team; employee engagement; företagskultur; kunskapsintensivt; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur samarbete och tillit kan påverka uppkomsten av agentproblem i ett kunskapsintensivt företag i Sverige genom att studera företagskultur, employee engagement och arbete i team. Metod: En kvalitativ enfallsstudie där primära datainsamlingen utgörs av semistrukturerade intervjuer med anställda på fallföretaget. LÄS MER

 5. 5. Styrning med inhyrda i personalstyrkan : En kvalitativ fallstudie som undersöker den inhyrda personalens in-/exkludering i olika styrmetoder samt dess effekt på ett målkongruent beteende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Fröström; Anna Asplund; [2019]
  Nyckelord :Temporary staff; formal control system; informal control system; goal congruence; goal congruent behaviour.; Inhyrd personal; formell styrning; informell styrning; målkongruens; målkongruent beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användningen av inhyrd personal har ökat till följd av ett ökat krav på flexibilitet och ingår numera allt oftare i personalstyrkan. Däremot inkluderas sällan den inhyrda personalen i den styrning som utformats för den ordinarie personalen. Styrning används för att påverka personalens beteenden så att de blir målkongruenta. LÄS MER