Sökning: "enkätfrågor utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden enkätfrågor utvärdering.

 1. 1. Patientsäkerhet inom anestesisjukvård - en enkätstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Skog Edlund; [2019]
  Nyckelord :Anestesi; patientsäkerhet; patientsäkerhetskultur; patientsäkerhetsklimat; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerhetskultur är en del av hälso- och sjukvården i form av normer och värderingar och utvärdering av patientsäkerhetskultur kan ge värdefull information om organisationens styrkor samt identifiering av olika förbättringsområden Syfte: Syftet var att beskriva anestesisjuksköterskors (MA) och deras chefers (Chefer) uppfattningar om patientsäkerhetskulturen vid en anestesiklinik i södra Sverige. Metod: Kvantitativ design med strukturerade enkätfrågor som relativt värderades utifrån en 5-gradiga Index-skala (IV, 0-1. LÄS MER

 2. 2. Miljömedicinsk bedömning av den fysiska miljön i förskolan - Problembakgrund och utvärdering av en metodstudie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Fredrik Liedholm; [2014]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Children are a particularly vulnerable group in society. It is therefore carried out national surveys on how their health is affected by their home and residential environment. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av SBAR som kommunikationsverktyg vid överrapportering av patienter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Hanna Kihlström; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRAKTBakgrund: Hälso- och sjukvården är en komplex och riskfylld arbetsmiljö där det ständigt överförs stora mängder kritisk information mellan patienter, sjuksköterskor och läkare. Ineffektiv kommunikation mellan vårdpersonal är en bidragande faktor till många skador som drabbar patienter i vården. LÄS MER

 4. 4. En studie om lärarnas attityder av Sydskånska Gymnasieförbundets arbete med kompetensutveckling

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniela Eckhardt; [2008]
  Nyckelord :Sydskånska Gymnasieförbundet; Kompetens; Skolutveckling; Enkätstudie; Gymnasieskola; Postmodernism;

  Sammanfattning : Frågorna som lades till grund för min studie, och som är direkt kopplade till de valda frågorna som användes i utvärderingsenkäten för Mål 3-projektet som Sydskånska Gymnasieförbundet har genomfört med all sin personal, var följande:- Vilken inverkan kan man se att lärarna tycker att kompetensutvecklingskurserna för Mål 3-satsningen har över deras arbete med elevinflytande och i deras samarbeten? - Vilken påverkan kan man se att lärarna tycker att de har haft över Mål 3-satsningen, och kan man se samband mellan detta och hur lärarna upplever att Mål 3-satsningen har motsvarat deras önskemål om kompetensutveckling? - Finns det samband mellan lärarnas uppfattningar om hur Malmö högskolas kompetensutvecklingskurser har lyckats anknyta till deras vardagliga verksamhet, och skolans behov av Mål 3-satsningen? Mitt syfte med undersökningen var att analysera resultaten av enkäterna för att kunna uppfylla önskemålen om att Sydskånska forskargruppen ska bidra med en utvärdering och genomlysning av processen för Mål 3-projektet. Ett annat syfte som jag har haft med min undersökning var att tolka materialet utifrån de postmoderna kontexterna som läraryrket infinner sig i idag. LÄS MER

 5. 5. Affärsutvecklares betydelse för inkubatorföretag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marc Nilsson; Julia Dahl; [2005]
  Nyckelord :Affärsutvecklare; Inkubator; Teknikbaserade företag; Utvecklingsfaser; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka affärsutvecklares betydelse för företag i en inkubator utifrån inkubatorföretagens synvinkel. Uppsatsen syftade även till att ta fram ett verktyg för att mäta denna betydelse. LÄS MER