Sökning: "kreativitet i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden kreativitet i förskolan.

 1. 1. Barns lärandemiljöer i förskolan : Hur förskollärare uttrycker att de skapar lärmiljöer i Reggio Emilia inspirerade förskolor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Matilda Sofia Hermansson; [2019]
  Nyckelord :lärmiljöer; utforskande; kreativitet; kompetenta; reggio emilia;

  Sammanfattning : Inledning I denna undersökning vill jag ta reda på; Har pedagogerna ett syfte med lärmiljöerna, vad sker det för lärande och är pedagogerna medvetna om lärandet. Är pedagogerna medvetna att barnen lär sig i lärmiljöerna? Syfte Syftet med denna rapport är att undersöka hur förskollärare uttrycker att de skapar lärmiljöer i Reggio Emilia inspirerade förskolor. LÄS MER

 2. 2. Skapande i förskolan : en studie om hur förskollärare arbetar med bild och skapande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Oi Fun Chan; [2019]
  Nyckelord :Fantasi; Kreativitet; Learing by doing; Pedagoger; Skapande;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att ge barnet möjlighet att utvecklas i sin skapande förmåga och att kunna uttrycka sina tankar, erfarenheter och upplevelser genom estetik. Förskolan ska ge utrymme för barns fantasi och kreativitet. LÄS MER

 3. 3. Förskollärare erfarenheter av att integrera lärplattor i den pedagogiska verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Belaynesh Ketsela Tesfaye; [2019]
  Nyckelord :App.; digital kompetens; integrera; kollaborativt lärande; lärplatta.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om förskollärarens erfarenheter av hur lärplattan kan integreras i det pedagogiska arbetet i förskolan och vilka möjligheter de erfar finns för barns lärande och utveckling när de använder lärplattan. Som metod valdes intervju där fem förskollärare som arbetar i tre olika förskolor i Västra-Götalandsregionen har intervjuats. LÄS MER

 4. 4. FÖRSKOLAN-ENA ARENA FÖR ALLA, ÄVEN FÖR DE "FYSISKA BARNEN" : Förskollärares uppfattningar om barns behov av rörelse och fysiska aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Viktor Medin-Kangro; Michael Rosenlönn; [2019]
  Nyckelord :rörelse; fysiska aktiviteter; hälsa; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka förskollärares uppfattningar gällande barns behov av rörelse och fysiska aktiviteter. Studien kommer dessutom att redogöra för fyra teman som kan påverka barnens förutsättningar till utövande av fysiska aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. ”Att stötta språket handlar mycket om kreativitet” : En kvalitativ studie om hur förskollärare använder estetiska uttrycksformer för att främja barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Brännström Elin; Johansson Jessica; [2019]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; förskola; meningsskapande; språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ undersökning av hur förskollärare arbetar med att främja barns språkutveckling, samt hur och om förskollärarna tar hjälp av estetiska uttrycksformer i förskolans språkundervisning. I studien utgår vi från det socio­kulturella perspektivet och dess teorier om barns språkutveckling i det sociala sam­spelet. LÄS MER