Sökning: "kvinnliga chefer mansdominerad bransch"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden kvinnliga chefer mansdominerad bransch.

 1. 1. Kvinnor i byggbranschen - en studie om hur byggbranschen kan göras mer attraktiv för kvinnor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Vera Rytter; [2020]
  Nyckelord :Utmaningar; byggbranschen; byggarbetsplats; kvinnor; yrkesverksamma; studenter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggbranschen har länge varit, och är fortfarande, en mansdominerad bransch. I takt med att samhället har blivit mer medvetet om vikten av jämställdhet har byggbranschens ambition om att anställa fler kvinnor ökat (Hedman-Pétursson och Berggren, 2005). LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga chefers upplevelser av sin ledarskapsroll i en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Ida Olsson; Ingrid Hammarstrand; [2020]
  Nyckelord :female leaders; organizational culture; stereotypical attitudes; male-dominated industry; kvinnliga chefer; branschkultur; stereotypa attityder; mansdominerad bransch;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur kvinnliga chefer inom en mansdominerad bransch upplever sin ledarskapsroll. Genom en kvalitativ studie genomfördes sex intervjuer med kvinnor i en ledarskapsroll inom mansdominerade branscher. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga chefers röster i energibranschen : - En studie av kvinnors upplevelser av barriärer i sin roll som chef

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daphne Frithiofsen; Alexandra Ortiz Caro; Julia Fokina; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum: 20/06/09 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare: Daphne Frithiofsen, Julia Fokina, Alexandra Ortiz Caro Titel: Kvinnliga chefers röster i energibranschen - En studie av kvinnors upplevelser av barriärer i sin roll som chef Handledare: Marie Mörndal Nyckelord: Ledarskap, kvinnligt ledarskap, manligt dominerade arbetsplatser, könsroller, ledarskapskompetenser. Frågeställning: Vilka kompetenskrav är centrala för chefer i energibranschen, enligt kvinnliga chefer? Syfte: Syftet med studien är att undersöka kvinnliga chefers upplevelser av barriärer i sin roll i en mansdominerad bransch, utifrån kompetenser Metod: En kvalitativ studie med tio semistrukturerade intervjuer av kvinnliga chefer från två olika företag i energibranschen. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga chefer i byggbranschen : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser och arbetslivserfarenheter av byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nadine Ayari; Veronica Al Banna; [2019]
  Nyckelord :Gender roles; gender system; glassceiling; glass elevator; glass cliff; female manager; man dominated; special treatment; segregated labor market; experience;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att fokusera på kvinnor i mansdominerade branscher, i synnerhet inom byggbranschen för att göra en avgränsning. Vi vill se vilka upplevelser kvinnor i en mansdominerad bransch har kring ledarskap bland män. LÄS MER

 5. 5. Den mansdominerande branschens inverkan på kvinnligt chefskap : En studieinom IT-branschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tina Zand Karimi; Lejla Subasic; [2019]
  Nyckelord :Female leadership; male dominated; experience and characteristics; Kvinnligt chefskap; mansdominerad; upplevelse och egenskaper;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka kvinnliga chefers upplevelse och framställningen av deras egenskaper i en mansdominerad bransch. Studien tar reda på hur den mansdominerade kontexten inverkar på kvinnors chefskap när det kommer till upplevelse och framställning av egenskaper. LÄS MER