Sökning: "musik kvalitativ c"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden musik kvalitativ c.

 1. 1. "När jag själv får välja!" : En kvalitativ studie om elevers och lärares upplevelser av motivation när eleven får göra ett inriktningsval i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Hanna Mulder; [2022]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; motivation; självbestämmandeteorin; idrottspsykologi; SDT; idrottsvetenskap; motivationskvalité; idrottsundervisning; gymnasieskolan; intervention; fria val; intressebaserade val; psykologiska behov;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka om och hur en tvåårig intervention med ett inriktningsval i kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet upplevdes som en behovsstödjande miljö för eleverna. Fyra frågeställningar var centrala för studien: a) Hur beskrev eleverna sina möjligheter att tillfredsställa de grundläggande psykologiska behoven autonomi, kompetens och tillhörighet genom ett inriktningsval? b) Hur beskrev eleverna sin motivationskvalité när de fått genomföra kursen idrott och hälsa 1 genom ett inriktningsval? c) Hur upplevde elevernas lärare interventionens möjligheter att tillfredsställa de psykologiska behoven hos eleverna? d) Hur arbetade elevernas lärare med behovsstödjande ledarskap i sin undervisning i interventionsgrupperna? Metod: Metoden var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Likvärdighet i musikundervisningen på gymnasiet : En undersökning om bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Anton Sunesson; [2022]
  Nyckelord :Bedömning; Musikpedagogik; Likvärdiga betyg; Sambedömning; Kollegiala samtal;

  Sammanfattning : De betyg elever i dagens skola erhåller medför stora konsekvenser för möjligheterna till fortsatta studier, det är därför viktigt att dessa betyg är rättssäkra och likvärdiga. Denna ståndpunkt återfinns i såväl Skollagen och styrdokument som i läroböcker i bedömning och debattartiklar. LÄS MER

 3. 3. Slav under halsen : en undersökning av gitarrens asymmetri- och matrisegenskap och hur lärare upplever att egenskaperna påverkar gitarrelevers taktila association mellan musikteori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Emil Oskar Emanuel Hedberg; [2016]
  Nyckelord :Fretboard; Guitar tuition; Asymmetry property; Matrix property; CAGED-system; Greppbräda; Gitarrundervisning; Asymmetriegenskap; Matrisegenskap; CAGED-system;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre olika gitarrlärare upplever att gitarrens asymmetri- samt matrisegenskap kan påverka elevers förståelse för greppbrädan och musikteori. Syftet är också att undersöka hur lärarna relaterar musikteori till greppbrädan, hur de använder sig av olika mönster och visualiseringstekniker - så som CAGED-systemet, ett system som är baserat på de öppna ackorden C, A, G, E och D - och vilka verktyg de använder för att visa hur teoretiska kunskaper kan omsättas i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Träning av det relativa gehöret - Pedagogers metoder och strategier i gehörsundervisningen på gymnasie- och högskolenivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Patrik Lundberg; [2015]
  Nyckelord :Music Education; Educational sciences; hermeneutik; huvudinstrument; metoder; gehör; strategier; träning; toners funktioner; intervall; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; main instrument; strategies; training; methods; pitch; diatonic function; interval; hermeneutic; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka metoder och strategier som gehörslärare lär ut till sina elever vid träning av det relativa gehöret. Undersökningen har sin utgångspunkt i svenska gymnasieskolans estetiska program med musikinriktning och i Musikhögskolan samt skolornas och pedagogernas egna undervisningsmål. LÄS MER

 5. 5. "Jag säger att jag kollar dem hela tiden" - En kvalitativ studie om lektionsupplägg i ämnet musik, visad kunskap och kunskapskrav i två kommunala grundskolor.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Madeleine Friberg; [2014]
  Nyckelord :Lärare; Musiklektion; Musik; Kunskapskrav; Bedömning; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Teacher; Music Lesson; Music; Knowledge Requirements; Assessment; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en inblick i hur två musiklärare på olika skolor utformar musikundervisningen i årskurs 9 för att eleverna ska klara av kunskapskraven. Samtidigt undersöks vad fyra elever ifrån årskurs 9 har för åsikter kring visad kunskap och kunskapskrav. LÄS MER