Sökning: "oro för att tala"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden oro för att tala.

 1. 1. No, it is more often those with a high performance level, and good English knowledge, who experience anxiety : A qualitative study of teachers’ experiences of speaking anxiety in Swedish upper secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Elin Jansson; [2019]
  Nyckelord :FLSA; Foreign Language Anxiety; spoken production; student anxiety; teachers’ role.
; Oro över främmande språk; muntlig produktion; elevers ångest; lärares roll.;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to explore teachers’ experiences of student anxiety in the subject of English in Swedish upper secondary schools. Five teachers were interviewed to find out about their experiences of what causes anxiety in their students and what strategies they have found work best in order to decrease speaking anxiety. LÄS MER

 2. 2. På tal om skolan och demokrati : Hur lärare uppfattar kopplingar mellan elevers muntlighet och skolans demokratiuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Lena Ysander; [2018]
  Nyckelord :oral proficiency; Oral abilities; school s previous years; school s democracy mission; rhetoric at school; Muntlig färdighet; muntliga förmågor; skolans tidigare år; skolans demokratiuppdrag; retorik i skolan;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur lärare i grundskolans tidigare år ser på arbetet med elevernas muntliga förmågor, och då speciellt i förhållande till skolans demokratiuppdrag. Muntlig förmåga är en viktig del av de kunskaper du behöver besitta för att fungera i en demokrati. LÄS MER

 3. 3. En batterisparande och säker mobiltelefonladdare : Ett produktutvecklingsprojekt på uppdrag av Invencon AB

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Hultén; [2018]
  Nyckelord :Laddare; batteri; säkerhet; produktutveckling; designprocess; mobiltelefon; design; formgivning;

  Sammanfattning : Rapporten sammanfattar Emma Hulténs examensarbete som har utförts för en högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Arbetet följer strategin för ett produktutvecklingsprojekt där faserna, projektplanering, förstudie, produktspecificering, konceptgenerering, produktdesign och projektavslut genomförts. LÄS MER

 4. 4. “Men oj jag kanske är det där barnet dom pratar om nu”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Edit Larsson; Mikaela Örtendahl; [2017-01-24]
  Nyckelord :Socionomstudent; socionomutbildning; våldsutsatthet;

  Sammanfattning : våld i nära relationer, stigmaVåld i nära relationer har gått från att vara ett icke-problem till att idag officiellt adresseras där socialnämnden har ett särskilt ansvar för att erbjuda stöd och hjälp till utsatta. Socionomutbildningen bör därför förbereda studenterna för att i sitt kommande arbete, oavsett arbetsplats, kunna möta och stötta våldsutsatta. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om vuxna barn till missbrukare : Missbrukarbarns egna berättelser om att växa upp i en familj med alkoholmissbruk och dess påverkan i det vuxna livet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Veronica Cederberg; Ida Nilsson; Amanda Bjurman; [2017]
  Nyckelord :missbruk; vuxna barn till alkoholmissbrukare; uppväxt; vuxna livet; upplevelser; egenskaper; erfarenheter; påverkan.;

  Sammanfattning : Många barn växer upp i en hemmiljö med alkoholproblem och med denna studie vill författarna med hjälp av intervjuer undersöka barns påverkan då och i det vuxna livet. Resultatet och analysen visar att dessa barn upplever mycket känslor såsom rädsla, ångest, oro, skuld och skam som även tar sig uttryck i det vuxna livet. LÄS MER