Sökning: "pojkars situation"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden pojkars situation.

 1. 1. Aldrig ensam : En kvalitativ studie om ensamkommandes upplevelse av att bo och flytta från HVB

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sofia Hussfelt; Camilla Johansson; [2017]
  Nyckelord :Unaccompanied; Group home; COS; Support; Preparation; Ensamkommande; HVB; KASAM; Stöd; Förberedelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka ensamkommande pojkars erfarenhet av att leva och flytta från ett HVB i en svensk kommun. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem personer som tidigare har varit placerade på HVB. LÄS MER

 2. 2. Barnets bästa - eller flickors och pojkars bästa? - Undersökning av könets påverkan vid beslut om tvångsvård enligt 3 § LVU på basis av förvaltningsrättens domar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sophie Geelmuyden; [2016]
  Nyckelord :Socialrätt; LVU; beteendefall; kön; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån en rättsdogmatisk och en delvis rättssociologisk metod undersöka huruvida bedömningen av barnets bästa vid tvångsvård enligt 3 § LVU påverkas av barnets kön. Utifrån syftet följer frågeställningen: är det befogat att snarare tala om flickors och pojkars bästa, än det könsneutrala begreppet barnets bästa? LVU och möjligheten till tvångsvård av barn finns till för att skydda barn och unga vars rätt till en trygg uppväxt inte kan tillgodoses på något annat sätt. LÄS MER

 3. 3. Rörelse i förskolan : En essä skriven för att fördjupa ämneskunnandet och vinna insikt om olika förutsättningar för barns rörelse inomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emelie Gjersvold; [2015]
  Nyckelord :Motion; preschool; running; wild play; stress; influence; gender patterns; large groups of children; practical knowledge; Rörelse; förskola; spring; vild lek; stress; inflytande; könsmönster; stora barngrupper; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : Denna essä tar sin utgångspunkt i två självupplevda händelser som speglar varandra i form av kaosartat spring inomhus och strukturerad rörelseaktivitet utomhus. Händelserna skapar starka motsatta känslor inom mig och jag undrar varför jag anser att det ibland är okej att röra på sig och ibland inte. LÄS MER

 4. 4. Jo, vi älskar att läsa!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Magnus Larsson; [2015]
  Nyckelord :Ergodisk läsning; Flerstämmighet; Konformitet; Meningsskapande; Roller; Utgrupper; Ingrupper;

  Sammanfattning : Den här undersökningen studerar pojkars attityder till läsning då de befinner sig i en grupp tillsammans med andra pojkar. För att se hur deras svar påverkats har de i förväg fått fylla i några svar som rör olika frågeområden. LÄS MER

 5. 5. Socialt arbete med ensamkommande barn- Om ensamkommande pojkars upplevelser av Socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Edina Mulic; Sanela Eminovic; [2015]
  Nyckelord :Unaccompanied children; unaccompanied refugee children; social service; social workers; system theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: A qualitative study of unaccompanied children’s experiences of Swedish social services. Authors: Sanela Eminovic and Edina Mulic Supervisor: Lupita Svensson The primary purpose of this study is to illuminate and increase knowledge on the relationship between unaccompanied children and Swedish social services. LÄS MER