Sökning: "primärvård"

Visar resultat 11 - 15 av 361 uppsatser innehållade ordet primärvård.

 1. 11. Integrerad Beteendehälsa i primärvården - studie av processfaktorer och behandlingsutfall. : En enkelblind randomiserad klinisk prövning av Brief Interventions och vägledd självhjälp.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Elisabeth Löwegren; Evelina Lind; [2019]
  Nyckelord :Primary care; Primary Care Behavioral Health; Guided self-help; Brief Interventions; Timescale; Primärvård; Integrerad beteendehälsa; Vägledd självhjälp; Brief Interventions; Tidsåtgång;

  Sammanfattning : Primärvårdens uppdrag innefattar behandling av psykisk ohälsa och för närvarande överstiger behandlingsbehovet vårdnivåns resurser. Integrerad beteendehälsa (IBH) är en organisationsmodell för primärvård som tidseffektivt tillgängliggör psykologisk behandling. LÄS MER

 2. 12. Utvärdering av patienters balansförmåga efter 8 veckors träningsintervention samt efter 4 månader med egenträning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anki Göras Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Balansträning; fysioterapi; postural balans; primärvård; SPPB-S;

  Sammanfattning : Inledning: En Hälsocentral i Region Gävleborg har sedan februari 2016 bedrivit gruppverksamhet med syfte balansträning för patienter med olika grundsjukdomar.  Träningsgruppen kallas Balansgruppen. Detta är en utvärdering av verksamheten från februari 2016 till oktober 2018. LÄS MER

 3. 13. Kroppsmedvetandeträning som fysioterapeutisk behandling vid ångest : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Tove Wireby; [2019]
  Nyckelord :basal kroppskännedom; Feldenkrais; fysioterapi; kroppsmedvetande; kroppsmedvetandeträning; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroppsmedvetandeträning är ett fysioterapeutiskt tillvägagångssätt med syfte att öka patientens medvetenhet om den egna kroppen genom att normalisera kroppshållning, balans, andning och muskelspänning. Ångest är mycket vanligt förekommande hos patienter både inom primärvård och inom somatisk sjukhusvård samt hos patienter med långvarig smärta, och tar sig i uttryck i kroppen bland annat genom att kroppshållning, muskulär spänningsbalans och andning påverkas. LÄS MER

 4. 14. Vårdkedjor för patienter med primärvårdsbehov ur ett vårdarperspektiv : En retrospektiv journalgranskning med fokus på patientsäkerhet och jämställd vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johan Holm; Ola Thuresson; [2019]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; bedömning; rätt vårdnivå; RETTS; ambulanssjukvård; primärvårdsbehov; genus;

  Sammanfattning : För att på bästa sätt utnyttja sjukvårdens resurser bör vård ges på den vårdnivå som är mest ändamålsenlig utifrån patientens behov. Ambulanssjukvården i Sverige har hög kompetens med specialistutbildade ambulanssjuksköterskor som kan utföra avancerade bedömningar för att patienten skall kunna erhålla vård på rätt vårdnivå. LÄS MER

 5. 15. PERSONER MED SUBSTANSBRUKSSYNDROMS UPPLEVELSE AV SJUKVÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Hedrén; Stina Matsson; [2019]
  Nyckelord :Bemötande; Patientperspektiv; Primärvård; Substansbrukssyndrom; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med substansbrukssyndrom finns i alla delar av vården, vilket betyder att alla sjuksköterskor kommer i kontakt med patientgruppen. Dessutom är alkohol- och narkotikaberoende ett växande samhällsproblem och patientgruppens storlek ökar. LÄS MER