Sökning: "signaler och information"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden signaler och information.

 1. 1. Smart inventory using acoustic and radio communications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Marika Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Inventory; Ultrasound; Wireless communication;

  Sammanfattning : The world is getting connected in both small and bigger systems. Internet of Things (IoT) has flourished the past years and we no longer just connect our computers and phones but also our cars, wallets, keys and even the furniture and lighting in homes are talking. It is time to take things one step further, give your food and supplies a voice. LÄS MER

 2. 2. Processing of Noisy Controlled Source Audio Magnetotelluric (CSAMT) Data

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Geofysik

  Författare :Julia Fridlund; [2019]
  Nyckelord :CSAMT; noise; magnetotelluric transfer functions; robust processing; transients; bias; CSAMT; brus; magnetotelluriska överföringsfunktioner; robust processering; transienter; bias;

  Sammanfattning : Controlled Source Audio Magnetotellurics (CSAMT) is a geophysical method for characterizing the resistivity of the subsurface with the help of electromagnetic waves. The method is used for various purposes, such as geothermal- and hydrocarbon exploration, mineral prospecting and for investigation of groundwater resources. LÄS MER

 3. 3. Värdeminskning av Goodwill : En komparativ studie mellan regelverken K3 och IFRS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Widercrantz; Josefin Carlsson; [2019]
  Nyckelord :K3; IFRS; goodwill; avskrivning; nedskrivning; finansiella nyckeltal; signaler och information;

  Sammanfattning : Förvärvad goodwill är en immateriell tillgång som uppstår vid ett rörelseförvärv, i redovisningen hos det förvärvande företaget. Detta om köpeskillingen överstiger det förvärvade företagets nettotillgångar. Denna tillgång får redovisas i balansräkningen, enligt både K3 och IFRS. LÄS MER

 4. 4. En situationsbunden rädsla : En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors rädsla för brott

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lovisa Pärsdotter; Isabell Palm; [2019]
  Nyckelord :Rädsla för brott; Rädsloparadox; Kvinnor; Begränsat beteende; Kultivationsteorin;

  Sammanfattning : Rädsla för brott är ett välstuderat fenomen som innefattar en könsrelaterad rädsla. Tidigare forskning visar att rädslan är differentierad mellan män och kvinnor vilket anses kunna bero på insocialiserade könsroller. LÄS MER

 5. 5. Detektering och analys av röjande signaler från pekskärmar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Hakan Celik; [2019]
  Nyckelord :röjande signaler; smarttelefon; pekskärm;

  Sammanfattning : This work is about TEMPEST (Transient Electro-Magnetic Pulse Emanation Standard) which is a term for describing the gathering of secret information that leak from a system. The specific observed system is the touchscreen of a smartphone. LÄS MER