Sökning: "sociala problem i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 428 uppsatser innehållade orden sociala problem i sverige.

 1. 1. Hederskultur på film : En kvalitativ filmanalys om allmänhetens bild av hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Monica Jacobsen; [2020]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld och förtryck; filmanalys; problematisering; WPR;

  Sammanfattning : Diskussionen kring hedersproblematiken kom inte igång förrän den fanns mitt bland oss, och tre hedersmord har kommit att utmärka starten för det sociala arbetet i Sverige med hederskulturer. Det är ett internationellt fenomen, men även nationellt definieras det så pass olika att det finns svårigheter i utformandet av konkreta handlingsstrategier. LÄS MER

 2. 2. Att synas men inte finnas : En kvalitativ intervjustudie om psykologers upplevelser av trauma & ADHD

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Nathalie Madsen; Jonas Tetzlaff; [2020]
  Nyckelord :Trauma; PTSD; ADHD; symtom overlap; qualitative method; thematic analysis; Trauma; PTSD; ADHD; symtomöverlapp; kvalitativ metod; tematisk analys;

  Sammanfattning : Författarna till uppsatsen hade i sin kliniska erfarenhet liknande upplevelser kring en bristfällig adressering av trauma i patienters historia samt en känsla av ökande antal ADHD-diagnoser. Tankar och funderingar uppstod kring om det förelåg samband mellan dessa tillstånd och hur trauma används i den kliniska verkligheten. LÄS MER

 3. 3. Social interaktion i bostadsområden som ett svar på ensamheten : En studie om hur fastighetsföretag kan möjliggöra social interaktion genom utformningen av den fysiska miljön och sociala initiativ.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Lisa Lorentzi Wall; [2020]
  Nyckelord :Housing planning; weak ties; loneliness; social interaction; place; Swedish mentality; Bostadsplanering; tunna band; ensamhet; social interaktion; plats; svensk mentalitet;

  Sammanfattning : Ofrivillig ensamhet är ett komplext problem som blivit än mer diskuterat på grund av pandemin som råder. I Sverige känner sig många unga personer ensamma i sitt hem eller bostadsområde. Ofrivillig ensamhet kan i längden leda till negativa hälsoeffekter vilket motiverar insatser från flera olika håll. LÄS MER

 4. 4. Påverkan på livskvalitén hos kvinnor med vestibulodyni

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Camilla Edin; [2020]
  Nyckelord :Patient experience; provoked vestibulodynia; quality of life; vestibulodynia.; Livskvalitet; patientupplevelse; provocerad vestibulodyni; vestibulodyni.;

  Sammanfattning : Background: Vestibulodynia involves a prolonged state of pain characterized by intense pain around the vulva area. This pain may occur during sexual intercourse but can also be triggered by non-sexual activities. The condition was previously called vestibulitis. LÄS MER

 5. 5. Hantering och kundsyn av stereotypier på ridskolor : en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Agnes Wahlgren Conrad; Åse Persson; [2020]
  Nyckelord :utfodring; beteende; hästhållning;

  Sammanfattning : A stereotypical behaviour is an unnatural behaviour that is relatively lasting, repetitive and lacks function. Stereotypical behaviour is something that only the domesticated horses develop. The most common behaviours are cribbing, weaving and box walking. LÄS MER