Sökning: "socialkonstruktivism pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden socialkonstruktivism pedagogik.

 1. 1. Att leva och leka på liten yta : En kvalitativ studie om barns perspektiv på små förskolegårdars utemiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erica Lunderbye; [2019]
  Nyckelord :Förskolebarn; Förskolegård; Samtalspromenad; Socialkonstruktivism; Barns perspektiv; Barns aktörskap.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka barns perspektiv på små förskolegårdar i stadsmiljö; hur barn upplever och använder den begränsade förskolegårdens miljö och utbud. Förskolegårdar krymper i takt med faktorer som ökad konkurrens om mark, förtätning av städer och växande befolkning. LÄS MER

 2. 2. SPRÅKUNDERVISNINGENS KULTURELLA KOLLISIONER En studie om undervisning i japanska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Yukiko Shimizu; [2018-08-25]
  Nyckelord :kulturella kollisioner; normer; socialkonstruktivism; diskursanalys; kritiskpedagogik; problem-based learning;

  Sammanfattning : Syfte:De här studien behandlar frågor om kultur i språkundervisning. Specifikt studeras lärares upplevelser av sitt arbete med undervisning i japanska och de kollisioner, svårigheter de stöter på, och metoder de använder sig av. LÄS MER

 3. 3. Kan flickor vara våldsamma och pojkar omtänksamma? : Olika typer av karaktärer som går att identifiera i några av skolans läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Angeliqa Sigvardsson; Carolin Stork; [2018]
  Nyckelord :Socialkonstruktivism; Genus; Könsstereotyp; Läseböcker; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur olika föreställningar om manlighet och kvinnlighet framställs i läseböcker som används i skolan. Den bakomliggande teorin för denna studie är socialkonstruktivism samt Yvonne Hirdmans genussystem/genusordning med fokus på den dikotomiska uppdelningen av vad som anses vara manligt och kvinnligt. LÄS MER

 4. 4. Till alla som inte tränar , för att få en vacker och hälsosam kropp så krävs blod, svett och tårar. (Blogg 1) : - En kvalitativ studie om hur hälsosam livsstil framställs och vilka hälsobudskap som förmedlas i bloggar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sandra Marton; Sorina Iordache; [2016]
  Nyckelord :health; education; social constructivism; sociocultural perspective; youth; blog; learning; community practice; health messages; healthism; hälsa; pedagogik; socialkonstruktivism; sociokulturell perspektiv; ungdomar; blogg; lärande; praktikgemenskap; hälsobudskap; hälsism;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från socialkonstruktivism som belyser sociala beteenden, som är konstruerade och där individer skapar mening genom att samspela med varandra. Datorer, Internet och Digitala medier tar en alltmer större plats i barn och ungdomars liv då de växer upp i en alltmer digitaliserad värld till skillnad från tidigare generationer. LÄS MER

 5. 5. Konstruktionen av ett företag - En kvalitativ intervjustudie av nyanställdas organisationssocialisation i kontexten av ett internationellt It-företag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Linnea Hägg; [2016]
  Nyckelord :meningsskapande; Organisationssocialisation; socialkonstruktivism; kvalitativ forskningsansats; nyanställda; taktiker; organisationskultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Newcomers organizational socialization has been emphasized as the most critical period of employment, because of the high number of redundancies among new employees. While striving for an understanding of this socialization process, researcher within the field has identified different tactics that organizations tend to use in order to form newcomers behavior and attitudes. LÄS MER