Sökning: "värdegrund förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden värdegrund förskolan.

 1. 1. Att inte leka krig : En vetenskaplig essä om den värdegrundsmotiverade regleringen av barns lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niklas Törnsten; [2017]
  Nyckelord :preschool; regulation; learning; play; war play; gender stereotypes; values; norms; förskola; reglering; lärande; lek; krigslek; könsstereotyper; värdegrund; normer;

  Sammanfattning : I denna vetenskapliga essä problematiseras normen om ”den goda leken”, hur verksamma i förskolan tenderar att värdera och reglera barns lek utifrån etiskt utmanande element, så som krig, våld och könsstereotypa roller. I och med den vetenskapliga essäns utformning möts i denna reflekterande text mina egna erfarenheter och tankar med forskning och teori från andra praktiker, forskare och författare. LÄS MER

 2. 2. Värdegrund i förskolan, En kvalitativ studie om hur förskollärare tolkar demokratiuppdraget

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Perger; [2017]
  Nyckelord :Demokrati; Förhållningssätt; Förskolans uppdrag; Värdegrund; Värderingar;

  Sammanfattning : Inom förskolans verksamheter möter pedagoger dagligen människor med olika bakgrund, förutsättningar och egenskaper. Min erfarenhet är att pedagogernas förhållningssätt gentemot både vuxna och barn med diverse bakgrund är varierande. LÄS MER

 3. 3. Att motverka traditionella könsmönster : Förskollärares åsikter om ett jämställt förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Paulina Holmberg; [2017]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; förskollärare; jämställdhetsarbete; kön; sociokulturellt genusperspektiv; könsöverskridande; könsneutralitet.;

  Sammanfattning : I förskolans styrdokument beskrivs det att förskolans verksamhet ska influeras av den värdegrund som hävdar allas lika värde oavsett olikheter, samt skyddar alla barn från att bli kränkta. Förskollärarna på förskolan ska arbeta för att ge alla barn samma rättigheter, och det beskrivs i förskolans läroplan att de ska motverka traditionella könsmönster. LÄS MER

 4. 4. "Att rikta blicken mot sig själv" - en kvalitativ studie om likabehandlingsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Kinn; Fanny Larsson; [2016]
  Nyckelord :Jämlikhet; Likabehandlingsarbete; Makt; Normer; Normkritik; Värdegrund;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger tänker och resonerar om arbetet med likabehandling. Studien bygger på intervjuer där fem pedagoger med skilda befattningar har medverkat. LÄS MER

 5. 5. "Det är svårt att sätta ord på" En studie om förskollärares tolkning av demokratiuppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Lysholm; Elisabeth Tellström; [2016]
  Nyckelord :Demokrati; förskollärare; läroplanen för förskolan; värdegrund;

  Sammanfattning : Abstract Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka hur definitionen av demokrati i läroplanen i förskolan tolkas av förskollärare och hur den praktiseras i verksamheten samt vilka dilemman som kan uppstå. Vi har utgått från värdena som står i läroplanen för förskolan 98/10: människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta. LÄS MER