Sökning: "Öppenhetsprincipen"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Öppenhetsprincipen.

 1. 1. Samtycke enligt PuL och dataskyddsförordningen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Gaëlle Bjurström; [2017]
  Nyckelord :PuL; samtycke; dataskyddsförordningen; kakor; cookies;

  Sammanfattning : Den ökande användningen av personuppgifter, bland annat för att ”profilera” de registreradeutan deras vetskap, kan innebära en kränkning av den personliga integriteten. De rådande reglerna räcker inte till för att garantera att de registrerade ger ett fritt, aktivt och informerat samtycke till varje tilltänkt behandling av personuppgifter. LÄS MER

 2. 2. Fyra olika betydelser av väsentliga ändringar - Ändringar enligt de entreprenadrättsliga ÄTA-arbetena i offentligt byggentreprenadskontrakt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Laura Gashi; [2016]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt administrative law ; offentlig upphandling; entreprenadrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ändringsbefogenheten i entreprenadavtalen utgör ett viktigt element i entreprenadrätten och säkerställer entreprenaders fullgörande. Entreprenadavtalen är särpräglade och skiljer sig från avtal i övrigt på grund av de förhållanden som råder i ett entreprenadavtal. LÄS MER

 3. 3. Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Filip Trpkovski; Oscar Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; Förnyad rangordning; Ramavtal;

  Sammanfattning : Myndigheter i Sverige gör idag inköp för 550-600 miljarder per år, när något av dessa avtal sluts sker det genom en så kallad upphandling. Regelverket kring upphandlingar har till syfte att skapa en rättvis och fungerande marknad där alla anbudsgivare ska ha samma förutsättningar samt att myndighetens behov kan tillgodoses. LÄS MER

 4. 4. Arbets- och anställningsvillkor vid offenltig upphandling : Avseende offentliga upphandlingar av byggentreprenader, varor och tjänster

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Julia Jenryd; [2011]
  Nyckelord :offentlig upphandling; anställningsvillkor;

  Sammanfattning : I LOU regleras kommunala och statliga myndigheters anskaffningar av byggentreprenader, varor, tjänster och byggkoncessioner. Upphandlingsbestämmelserna har tillkommit för att säkerställa att invånarna får det bästa och det mesta för skattepengarna. LOU har sin grund i EU-rätten och EU:s upphandlingsdirektiv. LÄS MER