Sökning: "ångestsyndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet ångestsyndrom.

 1. 1. Symbolisk makt och professionsstrider inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Peter Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Fält; Doxa; Professionella yrkesgrupper; Symbolisk makt; Kritisk diskursanalys; Neoliberalism; Granskningskultur; Medikalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar symbolisk makt i striden mellan och inom professionella yrkesgrupper och Socialstyrelsen kring de prioriteringar och rekommendationer av behandlingsmetoder som gjordes genom revideringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2016 till 2017. Uppsatsens syfte är att utifrån ett kultursociologiskt perspektiv fördjupa kunskapen om hur en symbolisk maktordning, en doxa, reproduceras på det psykiatriska fältet genom professionella yrkesgruppers kamp om erkännande och anseende. LÄS MER

 2. 2. KVINNORS COPINGSTRATEGIER FÖR ETT LIV MED ÅNGEST : En kvalitativ kandidatuppsats baserad på självbiografier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Sunesson; Lina Martinsson; [2020]
  Nyckelord :coping; copingstrategier; kvinnor; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nästintill 25 % av Sveriges befolkning drabbas någon gång i livet av ångestsyndrom och drabbar vanligen fler kvinnor än män. Att drabbas av ångest är något som kan förändra hela livssituationen och påverkar ständigt det dagliga livet. LÄS MER

 3. 3. Belöningars effekt på närmandebeteende vid ångestsyndrom hos barn och ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Björn Ingemansson; Ture Sternudd; [2020]
  Nyckelord :närmande; undvikande; ångestsyndrom; barn; ungdomar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte var att undersöka hur belöningar påverkar barn och ungdomar med (n = 30) och utan (n = 31) ångestsyndrom avseende tendens att närma sig aversiv stimulering. Närmandebeteende har visat sig vara en viktig faktor vid grundforskning om ångest, men hade aldrig undersökts i en klinisk population. LÄS MER

 4. 4. Respekt i kvadrat : En randomiserad kontrollerad effektstudie av kognitiv beteendeterapi för konstruktiv självhävdelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Tobias Hagberg; Patrik Trång; [2020]
  Nyckelord :assertiveness; anxiety disorder; emotional avoidance; stress; konstruktiv självhävdelse; ångestsyndrom; emotionellt undvikande; stress;

  Sammanfattning : Det transdiagnostiska begreppet ’konstruktiv självhävdelse’ (assertiveness på engelska) definieras som handlande som är förenligt med respekt för både egna och andras rättigheter, exempelvis att uttrycka behov, sätta gränser och dela tankar och känslor. Bristande självhävdelse är förknippat med klinisk och subklinisk psykisk ohälsa, till exempel stress, relationssvårigheter, emotionell instabilitet, generaliserat ångestsyndrom, social ångest och depression. LÄS MER

 5. 5. Gymnasietjejers fysiska aktivitetsnivå och dess påverkan på den psykiska hälsan - En kvantitativ studie på gymnasietjejer i Skåne.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Filippa Björk; Matilda Ekdahl; [2020]
  Nyckelord :psykisk hälsa; fysisk aktivitet; gymnasietjejer; stress; ångest; depression;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera ett tänkbart samband mellan fysisk aktivitetsnivå och psykisk hälsa hos gymnasietjejer i Skåne. Undersökningen vill bidra till kunskap om målgruppens fysiska aktivitetsnivå och upplevda hälsa. LÄS MER