Sökning: "Amanda Lundin"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Amanda Lundin.

 1. 1. The Influence of Drawing Speed on Steel Wire Surface Quality

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Felicia Viklund; Amanda Lundin Bornström; [2022]
  Nyckelord :carbon steel; wire drawing; drawing speed; surface roughness; defects; kolstål; tråddragning; draghastighet; ytjämnhet; defekt;

  Sammanfattning : Tråddragning är en kallbearbetningsprocess där tråd dras genom en dragsten, som plastiskt deformerar materialet och reducerar tvärsnittsarean. En viktig parameter i tråddragningsprocessen är draghastigheten - en ökad draghastighet kan förbättra produktiviteten, vilket är önskvärt för företaget Suzuki Garphyttan AB då efterfrågan på produkter har ökat. LÄS MER

 2. 2. Att lansera en dubbelsidig plattform : En first movers väg till den kritiska massan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Karlberg; Mirjam Lundin; [2021]
  Nyckelord :Diffusion; dubbelsidig plattform; first mover advantage; innovation; intention till användning; kritisk massa; nätverkseffekter; socialt entreprenörskap;

  Sammanfattning : En dubbelsidig plattform är en typ av mellanhand som möjliggör interaktioner mellan två tydliga kundgrupper. Att som dubbelsidig plattform nå sin kritiska massa är vitalt för att överleva. LÄS MER

 3. 3. Fiktiva karaktärer som verktyg för destinationsutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Amanda Lundin; [2019]
  Nyckelord :destination development; fiction; scientist; pedagogical agents; character design; design; destinationsutveckling; fiktion; forskare; pedagogiska agenter; karaktärsdesign; gestaltning;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte användandet av en fiktiv maskotkaraktär som verktyg för destinationsutveckling. Arbetet utgick från ett samarbete med Platåbergens Geopark, i syfte att förenkla förmedlingen av en bredd av ämnen och platser till en helhetsbild, speciellt målgruppen barn. LÄS MER

 4. 4. Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. : En kvalitativ studie om professionellas inställning och utmaningar inför kommande lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Daniela Lundin; Amanda Larsson; [2019]
  Nyckelord :UN Convention on the Rights of the Child; child rights perspective; child´s best; cooperation; adult-oriented society.; Barnkonventionen; barnrättsperspektivet; barns bästa; samverkan; vuxenorienterat samhälle.;

  Sammanfattning : Enligt beslut i riksdagen ska FN:s konvention om barns rättigheter ges ställning som svensk lag 1 januari 2020. Tidigare forskning visar att det råder en oenighet om huruvida en inkorporering av barnkonventionen som lag är bra eller inte. LÄS MER

 5. 5. KARAKTÄRERS TROVÄRDIGHET VIA UTSEENDE OCH KROPPSSPRÅK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Amanda Lundin; [2018]
  Nyckelord :kroppsspråk; karaktärsdesign; gestaltning; trovärdighet; barnböcker;

  Sammanfattning : Denna undersökning har undersökt om en karaktärs korrekta kroppsspråk kan utläsas även om kontext för karaktären (som handling eller personlighetsförklaring) saknas och vilka för- och nackdelar en sådan utläsning innebär. Bakgrundsteorin utgick ifrån Isbisters redogörelse för kroppsspråkets betydelse i spel (2006), Nikolajevas utläggning av karaktärsgestaltning i barnböcker (2000) och Hintons definition av stereotyper (2002). LÄS MER