Sökning: "Anna Ring"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Anna Ring.

 1. 1. ”Fröken, hur vet jag om jag är språkligt medveten?” : En systematisk litteraturstudie om språklig medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Olofsson; Mikaela Sillanpää; [2021]
  Nyckelord :Språklig medvetenhet; förskoleklass; Hitta språket och Lgr 11; litteracitet; literacy; her-meneutik; läs- och skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka och samman-ställa hur begreppet språklig medvetenhet synliggörs i aktuell svensk forskning med anknytning till grundskolans tidiga år, samt belysa hur detta avspeglas i Skolverkets bedömningsmaterial Hitta språ-ket. Med stöd av detta undersöker vi även hur man kan utveckla språklig medvetenhet hos elever. LÄS MER

 2. 2. Lågstadielärares erfarenheter av att arbeta med högpresterande och särbegåvade elever i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Waldt; Anna Olsson; [2020]
  Nyckelord :Högpresterande elever; lågstadielärare; lågstadiet; lärarperspektiv; matematik; särbegåvade elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om hur lågstadielärare definierar och identifierar högpresterande respektive särbegåvade elever. Genom studien ville vi även undersöka vilka metoder som lärarna ansåg vara gynnsamma i mötet med dessa elever i matematikundervisningen samt se om lärarna får stöd av organisationen i bemötande av dessa elever. LÄS MER

 3. 3. Den önskvärda och icke-önskvärda medborgaren : En diskursanalys av ett läromedel i samhällskunskap åk 4-6.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Anna Ring; Salem Kuflu Wrede; [2019]
  Nyckelord :norm; normative; normcritical; discourseanalysis; desirable undesirable; gender; genderperspective; diversity; intersectionality;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. RING MIG : En enkätundersökning om vårdavdelningssjuksköterskans upplevelse av att konsultera en mobil intensivvårdsgrupp

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Bergsten; Hanna Linde; [2019]
  Nyckelord :MIG; mobil intensivvårdsgrupp; sjuksköterska; intensivvård; lidande; enkätstudie;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att mobila intensivvårdsgrupper (MIG eller MIG-team) kan förebygga och minska antal akuta larm, hjärtstopp och mortalitet bland patienter som vårdas på sjukhus. MIG-team har också bidragit till att arbetsmiljön för vårdavdelningssjuksköterskor har förbättrats och att de erhåller stöd i omhändertagandet av akut sjuka patienter tidigare. LÄS MER

 5. 5. Ringspännen i Lund - Förändringar i materiell kultur i Norden under sen vikingatid och medeltid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Anna Isberg; [2017]
  Nyckelord :Ring brooches; Viking age; Middle ages; Lund; Scandinavia; Typology; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This essay concerns ring brooches in Lund from late Viking age and the Middle ages, 10th to 16th century. The purpose is first and foremost to typologize the ring brooches and to investigate the similarities and differences between them. LÄS MER