Sökning: "Bilderboksanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Bilderboksanalys.

 1. 1. "Den Andre" En narrativ analys av hur underordnade grupper framställs i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecca Nilsson; [2019]
  Nyckelord :bilderbok; den Andre; normer;

  Sammanfattning : Denna studie är en bilderboksanalys som utifrån postkolonial teori och den narrativa metoden dekonstruktion syftar till att undersöka hur den Andre framställs i bilderböcker från två olika tidsepoker. Begreppet den Andre innebär de grupper som traditionellt sett är underordnade i samhället och som avviker från normen. LÄS MER

 2. 2. Heteronormer i queera barnböcker - En bilderboksanalys av förlaget Olikas pridepaket för 0-3 åringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Källström; [2019]
  Nyckelord :barnlitteratur; bilderböcker; genus; heteronormativitet; heterosexuell matris; kön; sexualitet; queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kön, genus och sexualitet framställs i förlaget Olikas barnböcker som ingår i vad förlaget kallar Pridepaketet. Tidigare forskning har visat att barnböcker både upprätthåller och avviker från rådande normer kring kön, genus och sexualitet och att vuxna i större grad än barn följer genuskodade mönster i karaktärsskildringarna. LÄS MER

 3. 3. Bilderbokens baksida : en paratextanalys av svenska bilderböcker utgivna 2016

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Maria Eriksson; [2018]
  Nyckelord :ALM; children s books; children s literature; library and information science; materiality; paratext; paratextual analysis; peritext; picturebook analysis; picturebooks; qualitative content analysis; supplement ABM; barnböcker; barnlitteratur; biblioteks- och informationsvetenskap; bilderboksanalys; bilderböcker; materialitet; kvalitativ innehållsanalys; paratextanalys; supplement; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : What's the point of a back cover? When converting an initially printed book into a digital format, the front cover is almost always included in the electronic file, the back cover however, is not. The aim of this thesis is to examine the back covers of picturebooks, based on what function they serve in relation to the work, as well as to intermediaries and readers of the work. LÄS MER

 4. 4. Före sin tid? : - En studie av barnsynen i två av Elsa Beskows bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Borgström; [2017]
  Nyckelord :Elsa Beskow; bilderböcker; bilderboksanalys; barnkaraktärer; barnsyn; didaktik;

  Sammanfattning : Studien analyserar två bilderböcker ur den svenska bilderbokskonstnären och författaren Elsa Beskows populära tantserie. Den första är Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin skriven år 1918 och den andra är Petters och Lottas Jul utgiven för första gången år 1947. LÄS MER

 5. 5. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Hanna Malmqvist; [2015]
  Nyckelord :Gender; equality; picture book; Genus; könsroller; bilderboken;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. LÄS MER