Sökning: "Contextual intelligence"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Contextual intelligence.

 1. 1. Consultant engagement in advanced technology transfers: An exploratory study in a new technological context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sara Erixon Goliath; Jakob Tengver; [2018-07-02]
  Nyckelord :Consultants; technology transfer; digitalisation; big data; data science;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 2. 2. Samband mellan emotionell intelligens, personlighet och arbetsprestation : en tvärsnittsstudie som validerar den svenskaversionen av TEIQue-SF

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Annica Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :emotional intelligence; trait EI; personality; five-factor model; Dark Triad; work performance; emotionell intelligens; EI; personlighet; femfaktorsmodellen; dark triad; arbetsprestation;

  Sammanfattning : Emotionell intelligens har studerats under flertalet år, i olika länder, och har definierats på olika sätt. Egenskapen emotionell intelligens består av fyra dimensioner; emotionality, self-control, well-being och sociability, och mäts genom mätinstrumentet TEIQue-SF. LÄS MER

 3. 3. The Future Medical Alert System

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Annie Bäcknäs; Siri Laudon; [2018]
  Nyckelord :Service Design; Product Service System; Medical alert system; Safety; Security; Elders; Future Technology; Healthy ageing; Artificial Intelligence; Tjänstedesign; Produkt-tjänstesystem; trygghetslarm; trygghet; äldre; framtidens teknik; hälsosamt åldrande; Artificiell Intelligens;

  Sammanfattning : Genom en användarcentrerad produktutvecklingsprocess har ett framtidskoncept förtrygghetslarm utvecklats. Det framtagna trygghetslarmet ämnar stärka användarenssjälvständighet genom ett preventivt, istället för enbart reaktivt arbete. LÄS MER

 4. 4. Framtidens ledare? Fråga personalen! : en studie om kontextuell kompetens och självbedömning hos svenska chefer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anni Haraldsson; Marina Pavlović; [2017]
  Nyckelord :Contextual intelligence; effective leadership; context; self-awareness; selfassessment; employees’ assessment; recruitment; contextual competence; Kontextuell intelligens; effektivt ledarskap; kontext; självmedvetenhet; självutvärdering; medarbetarbedömningar; rekrytering; kontextuell kompetens;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om kontextuell intelligens är en möjlig lösning till dagensstora mängd ledarskapsrecept. Primärdata från en enkätundersökning med 389 giltiga svarsamlades in angående sex av beteendena som utgör Kutz (2016) teori för kontextuellintelligens, vilket utgjorde metoden för studien. LÄS MER

 5. 5. Creating a Competitive Environment: Factors Affecting the Successful Usage of Business Intelligence

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johan Hagsten-Nielsen; Henrik Strand; [2016]
  Nyckelord :business intelligence; success factors; usage; data; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) is becoming increasingly prioritized within current organisations. Previous research on factors affecting BI have been made within the context of implementation and with a focus on factors considered critical – that is – essential for BI to succeed at all. LÄS MER