Sökning: "Ebba Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Ebba Andersson.

 1. 1. Uppfattningar om ansvar - En kvalitativ studie av ett fackförbunds personalarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Andersson; Sofie Nordlander; [2019-08-19]
  Nyckelord :arbetsmiljö; personalarbete; krav-kontroll-stöd modellen; rollkonflikt; fackförbund;

  Sammanfattning : In the year 2015 the Swedish work environment authority ”Arbetsmiljöverket” issued the regulation and general recommendation on organizational and social work environment (2015:4) to prevent psychosocial illness at work. Employers in Sweden are responsible for their organizations’ work environment, but this responsibility is often delegated to line managers, and HR often supports the employer in assuring a good work environment. LÄS MER

 2. 2. The "unloyal" Millennials : A survey study investigating the relationship between internal communication and employee brand attitudes in the healthcare sector

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Cajsa Andersson; Ebba Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Internal communication satisfaction; employee brand attitudes; employee brand loyalty; Millennials; healthcare; employment factors; employee retention; Internkommunikation; varumärkesattityder; medarbetarlojalitet; Generation Y; sjukvård; anställningsfaktorer; personalomsättning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sveriges sjukvård står inför problem relaterade till hög personalomsättning. Kostnaderna för ny rekrytering är hög, den ökade mängden hyrläkare äventyrar pa-tientsäkerheten och Generation Y verkar ha en högre krav på sin arbetsgivare än tidigare generationer. LÄS MER

 3. 3. Enabling Successful Collaboration on Digital Platforms in the Manufacturing Industry : A Study of Digital Twins

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ebba Andersson; Kajsa Eckerwall; [2019]
  Nyckelord :Digital platform; Digital twin; Manufacturing industry; Collaboration; Challenges; Strategies; Actors; Roles;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to enhance the understanding of how to successfully collaborate on digital platforms in the manufacturing industry by developing a contingency framework. To fulfill this purpose, the following research questions were derived: RQ1: Which challenges arise when collaborating on digital platforms in the manufacturing industry? and RQ2: How can collaboration challenges on digital platforms in the manufacturing industry be managed? Method – The study was conducted as an explorative, inductive single case study of a digital platform. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmetod för ökad produktionseffektivitet genom involvering av människor och bättre data

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Ebba Svedlund; Karl Andersson; [2019]
  Nyckelord :OEE; OEPE; production efficiency; humanfactor; data; OEE; OEPE; produktionseffektivitet; humanfaktor; data;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens industriella marknad möter ständig hård konkurrens. Konkurrensen leder till att företagen måste arbeta med olika typer av förbättringar. OEE (Overall Equipment Effectiveness) är en av de mest använda metoderna för att arbeta med förbättringar. LÄS MER

 5. 5. ATT SKAPA SKULD OCH MEDLIDANDE FÖR ATT ÖKA DONATIONER - En kvalitativ textanalys av två välgörenhetsorganisationers arbete med storytelling i sina kampanjfilmer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnéa Andersson; Ebba Persson; [2018-09-12]
  Nyckelord :Storytelling; reklam; välgörenhetsorganisationer; marknadisering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att ge en fördjupad förståelse för hur storytelling används somkommunikativt grepp bland välgörenhetsorganisationer.Teori: Studiens teoretiska ramverk utgörs av narrativ teori, tillsammans medteori om retorik och semiotik.Metod: Kvalitativ textanalys. LÄS MER