Sökning: "Elin Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Elin Axelsson.

 1. 1. Relationen mellan flexibel arbetstid och inre arbetsmotivation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Anna-Karin Axelsson; Elin Nygren; [2020]
  Nyckelord :Intrinsic work motivation; autonomy; competence; relatedness; flexible working hours.; Inre arbetsmotivation; autonomi; kompetens; samhörighet; flexibel arbetstid;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om nyttjandet av flexibel arbetstid predicerar inrearbetsmotivation. En webbaserad enkätundersökning innehållande 28 frågor skickades ut till152 tjänstemän i en offentlig organisation, totalt deltog 80 respondenter i undersökningen. LÄS MER

 2. 2. Implementation of UsageBased Insurance solutions : A qualitative analysis of a technology-based insurance model from the perspective of the Swedish insurance industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Malin Yvell; Elin Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Usage-based Insurance; UBI; Technology-based insurance; Smart Insurance; Insurability; Telematics; Wearables; Pay As You Live; Pay As You Drive.; Användarbaserad försäkring; UBI; Teknikbaserad försäkring; Smart försäkring; Försäkringsbar; Telematik; Wearables; Pay As You Live; Pay As You Drive.;

  Sammanfattning : Recent years’ digital transformation has led to an increased interest in using and utilising smart technology in various insurance solutions, something that has come to challenge the traditional insurance model. The UsageBased Insurance model (UBI) is an example of an insurance model that utilises these technological innovations. LÄS MER

 3. 3. Barnets bästa i rättssalen : Hur konstruerar svenska domstolar barnets bästa i LVU-ärenden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Victor Nielsen; Elin Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Barnets bästa; LVU; skyddsperspektiv; barnets talan;

  Sammanfattning : According to the U.N. convention of the rights of the child, as well as Swedish law, the best interests of the child is to be a primary consideration in all actions taken concerning children. This study explores the concept of the best interests of the child [barnets bästa] in the Swedish judiciary in cases of compulsory care [LVU]. LÄS MER

 4. 4. Att pendla eller inte pendla? : Vilka faktorer är avgörande för att kunna attrahera arbetare och/eller tjänstemän till ett arbete med pendlingsavstånd?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elin Axelsson; Louise Torevik; [2019]
  Nyckelord :Arbetare; tjänstemän; arbetstagare; medarbetare; organisation; företag; pendling; Attraktivt arbete; Attractive work model; livspussel; Work-life balance; Employer branding.;

  Sammanfattning : Brist på arbetskraft som matchar arbetsgivarens behov gör konkurrensen om rätt kompetens stor. Det gör att organisationer kan behöva locka sökande bosatta på annan ort. Det krävs också att arbetsgivaren kan locka med rätt komponenter vilka kan skilja sig beroende på tjänst och livssituation. LÄS MER

 5. 5. Ingen påvisad förekomst av cetacean morbillivirus hos svenska tumlare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Axelsson; [2019]
  Nyckelord :cetacean morbillivirus; paramyxovirus; tumlare; nestad RT-PCR;

  Sammanfattning : Cetacean morbillivirus (CeMV) har sedan 1980-talet påvisats hos ett flertal arter av valar över hela norra halvklotet, däribland tumlare. Viruset kan delas in i flera stammar, däribland Dolphin morbillivirus och Porpoise morbillivirus (DMV respektive PMV). LÄS MER