Sökning: "Eurhythmics pedagogy"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Eurhythmics pedagogy.

 1. 1. Förkroppsligat lärande: En studie om gymnasieelevers upplevelse av rörelse i rytmikundervisningen på estetiska programmet med inriktning musik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sonja Spisska Enebjörn; [2021]
  Nyckelord :Rörelse; Kropp; Rytmikmetoden; Rytmik; Musikundervisning; Dalcroze; Body; the Eurythmic Method; Eurythmics; Music Teaching; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : I musikundervisning används rytmikmetoden som en helhetspedagogik för kunskapsinhämtning och för att stärka förståelse för musikteori. I rytmikmetoden är rörelse av kroppen centralt. LÄS MER

 2. 2. Bakom kulisserna - En kvalitativ studie av att arbeta ensam med musikföreställningar för barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Anna Rosenqvist; [2015]
  Nyckelord :regi; rörelse; lek; estetik för barn i förskoleåldern; musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; rytmik; publikdelaktighet music education; educational sciences; eurythmics; aesthetics for preschool aged children; stage-management; audience participation; movement; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis has an interdisciplinary approach in-between pedagogy and stage production. The qualitative study examines artists working alone preparing and performing solo musical theatre for children of preschool age. LÄS MER

 3. 3. Musikpedagogen Felix Saul : om undervisningen i barngrupper vid Stockholms privata konservatorium under åren 1930 till 1942

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anna Kerstin Andersson; [2015]
  Nyckelord :music education; music teaching; music education history; ear training; musicality; reform pedagogics; children; Felix Saul; Stockholms privata konservatorium; Tonika-do; musikmetodik; musikpedagogik; musikundervisning; gehör; musikalitet; musikundervisningshistoria; reformpedagogik; barn; Felix Saul; Stockholms privata konservatorium; Tonika-do;

  Sammanfattning : Felix Saul (1883-1942) var verksam som körledare, musikskribent och musikpedagog, och undervisade främst i sin egen musikskola, Stockholms privata konservatorium (SPK). Syftet med studien är att undersöka den pedagogik som Felix Saul tillämpade i sin musikundervisning i barngrupper på SPK. LÄS MER

 4. 4. Rytmik, lärande och reflektion: Elevers insikt om reflektionens betydelse för det egna lärandet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Hanna Wåhlin; [2013]
  Nyckelord :learning; eurhythmics; reflection; music pedagogy; lärande; rytmik; reflektion; musikpedagogik; Performing Arts;

  Sammanfattning : Title: Eurhythmics, learning and reflektion. Student insights on the significance of reflection in their personal learning experiences. The purpose of this study is to find out how students reflect on their learning process in eurhythmics and how this in turn affects their overall learning. LÄS MER

 5. 5. Rytmikstart - En kvalitativ studie av instrumentalförberedande rytmikundervisning vid en kommunal musikskola samt en kommunal kulturskola

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johanna Levin; [2011]
  Nyckelord :eurhythmics; instrumental teaching learning method; pedagogy Swedish municipal music school; teachers; instrumentalundervisning; kulturskola; lärande; lärare; musikskola; rytmik; rytmikmetoden; rytmikpedagogik; Performing Arts;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att kartlägga rytmik som introduktion till instrumentalunder-visningen vid en svensk kommunal musikskola samt en svensk kommunal kulturskola. Studiens frågeställningar söker svar på rytmikintroduktionens innehåll, intentioner, likheter och olikheter med annan rytmikundervisning samt om det verkar finnas några skillnader mellan de elever som erfarit den förberedande undervisningen och de som inleder sitt instrumentalspel med mer traditionell undervisning. LÄS MER