Sökning: "Helena Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Helena Nilsson.

 1. 1. HANTVERK OCH FÖRSÄLJNING – EN STUDIE OM ATT UTVECKLA ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE I FLORISTUTBILDNING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Nilsson Hellgren; [2020-03-09]
  Nyckelord :arbetsplatsförlagt lärande; yrkesutbildning; trepartssamtal; aktionsforskning; samtalsstöd; yrkeskunnandet försäljning och service;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa förståelse för vad som möjliggör och begränsarfloristelevers utvecklande av yrkeskunnandet försäljning och service i sambandmed arbetsplatsförlagt lärande. Detta för att bättre kunna arrangera undervisningenså att elevers lärande av yrkeskunskaper synliggörs och blir möjliga att bedöma. LÄS MER

 2. 2. Livskvalité hos personer som överlevt sepsis

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Wilma Rahm; Helena Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Sepsis; Survivor; Quality of life; Livskvalité; Sepsis; Överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund Sepsis är ett problemområde internationellt. Snabb behandling är av vikt för att undvika att sepsis utvecklas till septisk chock. Septisk chock kan innebära förödande konsekvenser och i värsta fall kan den drabbade avlida. Syfte Att beskriva personers livskvalité efter att ha överlevt sepsis. LÄS MER

 3. 3. Jag kan inte ens hälften! : En studie om nyanställdas upplevelser av introduktionsprocessen inom dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ivan Cassiander; Helena Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Nyanställda; introduktion; dagligvaruhandeln; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Företag har idag svårt att behålla kompetenta medarbetare och en viktig faktor som påverkar medarbetares beslut att lämna eller stanna i en organisation, är introduktionsprocessen. Därför är syftet med denna studie att undersöka nyanställdas upplevelser av introduktionsprocessen inom dagligvaruhandeln. LÄS MER

 4. 4. Mellan frivillighet och tvång : Socialsekreterares strategier i arbetet med unga som hamnar mellan frivilliga insatser och tvångsvård

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Eva Nilsson; Helena Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :frivillighet; tvång; SoL; 3 § LVU; 22 § LVU;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka strategier socialarbetare i en norrlandskommun har i arbetet med unga som hamnar mellan frivilliga insatser enligt SoL och tvångsvård enligt 3 § LVU. Syftet ska besvaras med hjälp av tre frågeställningar: i vilken utsträckning socialsekreterarna använder sig av 22 § LVU, vad socialsekreterarna använder sig av istället om inte 22 § LVU används och hur socialsekreterarna resonerar kring frivillighet kontra tvång i arbetet kring dessa unga? Undersökningen görs med hjälp av kvalitativa intervjuer som sedan analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Återhämtning från arbetet - Att lyckas ha balans även när arbetet pågår konstant : En kvalitativ studie av individer med gränslösa arbeten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Helena Adbro; Joanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Boundaryless work; recovery activity; recovery experience; recovery from work; Gränslöst arbete; återhämtning från arbetet; återhämtningsaktivitet; återhämtningsupplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur individer med gränslösa arbeten möjliggör sin återhämtning i relation till sin arbetssituation, samt identifiera vilka faktorer som möjliggör eller hämmar individens återhämtningsupplevelse av en aktivitet. Tio personer, sju kvinnor och tre män i åldern 31-58 år, deltog i studiens semistrukturerade intervjuer som analyserades i en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER