Sökning: "Susanne Notes"

Visar resultat 1 - 5 av 1670 uppsatser innehållade orden Susanne Notes.

 1. 1. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med urininkontinens hos äldre personer : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Therese Wiik; Susanne Nordlund; [2024]
  Nyckelord :incontinence; district nurse; experience; elderly; home care; urininkontinens; distriktssköterska; erfarenhet; äldre; hemsjukvård.;

  Sammanfattning : Background: Urinary incontinence occurs in 30-40% of the Swedish population over 65 years. Urinary incontinence has a major impact on people's quality of life and many older people find it difficult to talk about it. LÄS MER

 2. 2. Testbaserat lärande vs kontextueltt lärande : En interventionsstudie i ordkunskap i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Susanne Schlott; Mari Lundmark; [2024]
  Nyckelord :Ordförråd; ordinlärning; explicit undervisning; specialpedagogik; språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Abstract  The purpose of this study was to investigate the effects of two different methods of vocabulary learning: retrieval practice and rich vocabulary instruction. The research questions were:  1.        What are the effects of retrieval practice and rich vocabulary instruction on word learning in grade 3 students? 2. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av fysisk aktivtet i grupp hos personer med depression : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karolina Lundin; Susanne Nyberg Sander; [2024]
  Nyckelord :Depression; Self-care; Physical group activity; Social support; Experiences; Depression; Egenvård; Fysisk aktivitet i grupp; Socialt stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Depression är ett globalt folkhälsoproblem som är förknippat med försämrad livskvalitet, minskat socialt stöd och ökad risk för kroniska sjukdomar. Egenvård har en viktig roll i åtgärderna för bättre mående vid depression. LÄS MER

 4. 4. Musikens plats i förskolan : en kvalitativ studie om förskollärares arbetssätt med musik som ämne i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Maria Hedbys; Susanne Palm Bäckvall; [2024]
  Nyckelord :Förskollärare; förskola; musik; förskollärares arbetssätt; musikdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen kring förskollärares arbetssätt med musik som ämne i förskolan. Vårt syfte relaterar till tidigare forskning inom området som visar att musik kan upplevas som något som är svårt att ta sig an. LÄS MER

 5. 5. Kan läroboken i matematik vara ett stöd i en begreppsutvecklande undervisningspraktik som förebygger matematiksvårigheter? : En läromedelsanalys med fokus på begreppet bråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Annika Lind Flodqvist; Susanne Nilsson; [2024]
  Nyckelord :matematik; rationella tal; bråk; progression; begreppsutveckling; undervisningstraditioner; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka huruvida illustrativt material och uppgiftsformuleringar i läromedel i matematik kan bidra till att förebygga matematiksvårigheter i relation till begreppet bråk hos elever i årskurs 7. Studiens frågeställningar besvarades med hjälp av en läromedelsanalys. LÄS MER