Sökning: "arabiska språket"

Visar resultat 16 - 20 av 36 uppsatser innehållade orden arabiska språket.

 1. 16. Välkommen till förskolan : Hemsidan som hjälpmedel för kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Färnkvist; Ewelina Holmkvist; [2014]
  Nyckelord :kommunikation; hemsida; modersmål; förskolan; flerspråkighet;

  Sammanfattning :  I kursen Självständigt arbete 15hp under förskollärarprogrammet har vi valt att skapa en hemsida som hjälpmedel för kommunikation. Syftet med hemsidan är att underlätta det första mötet med den svenska förskolan och det svenska språket för barn och vårdnadshavare med annat modersmål. LÄS MER

 2. 17. En översikt av modersmålsundervisning i arabiska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Butheina Almahmoud; [2014]
  Nyckelord :arabiska språket; modersmål; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ge en överblick av hur en modersmålsundervisning i arabiska bedrivs i nutid. Studien omfattar två undersökningar som ger en bild av det granskade området. LÄS MER

 3. 18. Capturing Intangible Cultural Heritage - Oral Arabic Storytelling in Hammarkullen, Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Valentina Cedernil; [2013-03-20]
  Nyckelord :intangible cultural heritage; immateriellt kulturarv; oral storytelling; muntlig berättartradition; exile community; exilsamhälle; oral Arabic folklore; muntlig arabisk folklor; heritage language; arvsspråk;

  Sammanfattning : Den livfulla förorten Hammarkullen i Göteborg, Sverige, utgör forskningsfältet för denna magisteruppsats om muntlig arabisk berättartradition i ett exilsamhälle. I syfte att uppfånga och dokumentera exempel på sagor som utgör ett immateriellt kulturarv vars överlevnad hotas, har ett urval av olika berättelser insamlats genom intervjuer och inspelningar av lokala arabisktalande sagoberättare. LÄS MER

 4. 19. "Det är vanligt att folk räknar på arabiska" : En studie om hur flerspråkiga elever använder sig av sina olika språk inom matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Martin Fladvad; [2013]
  Nyckelord :matematik; gymnasieskola; intervju; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Statistik från Skolverket tyder på att elever med utländsk bakgrund inte uppnår målen i matematik i lika stor utsträckning som elever med svensk bakgrund. En av orsakerna är att eleverna har svårigheter med det svenska språket vilket blir ett hinder för dem när de lär sig matematik. LÄS MER

 5. 20. Vägen mellan arabiskt tal- och skriftspråk The Way between the Arabic speech and writing language

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Reem Kassabgy; Elham Shakhtour; [2013]
  Nyckelord :MSA Modern Standard Arabiska ; dialekter; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka möjligheter och hinder våra elever har när det gäller skriftspråket på arabiska. I vårt arbete har vi använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod och vi valde att göra intervjuer med 4 pedagoger och 8 elever varav 4 på mellanstadiet och 4 på högstadiet. Vi har använt oss bl.a. LÄS MER