Sökning: "definition konsumtionssamhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden definition konsumtionssamhälle.

 1. 1. ”När jag går in på Instagram så är inte min tanke att jag ska köpa något […] men så dyker det upp en rabattkod […]” : En kvalitativ studie om Instagrams influencers påverkan på konsumtion

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Emma Kolar; Sepideh Madson; [2020]
  Nyckelord :Social media; Instagram; influencer; likes; consumption; Sociala medier; Instagram; influencer; likes; konsumtion;

  Sammanfattning : In today's digital society, social media has a major impact on consumers. A contributing factor to consumption via social media is the phenomenon of influencers. LÄS MER

 2. 2. "Mer tid, energi och fokus helt enkelt" - En sociologisk studie om att välja alternativ konsumtion eller minimalism i ett senmodernt konsumtionssamhälle

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra von Bennigsen; Anneli Westermark; [2018]
  Nyckelord :Alternative consumption; minimalism; motives; self-identity; the significance of objects; belongings; class affiliation; Alternativ konsumtion; minimalism; motiv; självidentitet; tingens betydelse; ägodelar; klasstillhörighet;

  Sammanfattning : Overconsumption has become a common phenomenon in our contemporary consumer society. Furthermore, overconsumption has repeatedly been pointed out for its negative impact on the wellbeing of both humans and the environment. Alternative consumption and minimalism have, in recent years, become increasingly noticeable as a solution to this problem. LÄS MER

 3. 3. Design för hållbara produkter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Daniella Bjälevik; Emma Nordmark; [2008]
  Nyckelord :Design; hållbarhet; hållbara produkter; hållbar utveckling; produktdesign;

  Sammanfattning : Vi lever idag i ett konsumtionssamhälle som innebär att vi förbrukar varor och tjänster i en hög takt och konsumtionsbeteendet styrs inte enbart av behov utan snarare av en vilja att förnya och att stärka vår sociala position. Den ökade konsumtionen har lett till ett köp och släng beteende som tär på jordens resurser och om företag på något sätt kan undvika detta är det positivt ur både ett samhälls- och miljöperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Demokratins konsolidering i Ungern. Demokratisering i ljuset av fem överlappande arenor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalia Seim; [2008]
  Nyckelord :demokrati; konsolidering; civilsamhälle; rättstat; politiskt samhälle; statsbyråkrati; ekonomiskt samhälle; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att mäta hur långt Ungern äntligen har framgått i demokratins konsolidering. Denna undersökning utgår ifrån liberalistiskt perspektiv och genomförts av en kvalitativ fallstudie av Ungern i teorikonsumerande sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Självskadande beteende : Ett sociologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Sofia Tholf; [2006]
  Nyckelord :Self-mutilation; self-destructive behaviour; anxiety; body; identity; Självskadebeteende; självdestruktivitet; ångest; kropp; identitet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en litteraturstudie som behandlar problemet självdestruktivitet ur ett sociologiskt perspektiv. Jag har valt detta för att det är ett aktuellt problem och det är intressant att se det ur en sociologisk synvinkel istället för en psykologisk som kanske är vanligare att inta. LÄS MER