Sökning: "dokumentstudie delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden dokumentstudie delaktighet.

 1. 1. Delaktighet och skydd - Två (o)förenliga världar? : En kvalitativ studie om barns möjlighet till delaktighet och skydd i tingsrättsdomar där det förekommit uppgifter om våld

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Niklas Lodén; Felicia Vikström; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; barn; delaktighet; våld;

  Sammanfattning : Vid en bedömning av barnets bästa ska domstolen enligt föräldrabalkens 6 kap. 2a§ särskilt fästa avseende vid tre aspekter: barnet har rätt till en god och nära kontakt med båda föräldrar, barnet har rätt till skydd och hänsyn ska tas till barnets egen vilja. LÄS MER

 2. 2. Work environment and safety on the construction site - a matter of mindset

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Per Larsson; Bawan Mahmoud; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Olyckor och tillbud hör till vardagen inom byggbranschen och är något som sker dagligen. I Sverige rapporteras det tusentals olyckor varje år, varav ett tiotal är dödsolyckor. LÄS MER

 3. 3. Frånvaron av barns perspektiv : En dokumentstudie om icke processbehöriga barns rätt att komma till tals i LVU-domar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabelle Hansson; Emma Lång; [2017]
  Nyckelord :Barn; barnperspektiv; barns perspektiv; makt; LVU; barnkonventionen; dokumentstudie;

  Sammanfattning : Barns rätt till delaktighet i ärenden som rör dem själva är en av grunderna i FN:s barnkonvention som ratificerades av Sverige år 1990. Tidigare forskning visar dock på brister dels när det gäller att föra fram barns åsikter och barns perspektiv, dels när det gäller att tillskriva barns åsikter betydelse i beslut som påtagligt berör deras tillvaro. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet och utanförskap i förskolan : "Då kände jag mig utanför, det kändes hopplöst och trist"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Kristina Hempele; [2015]
  Nyckelord :lek; specialpedagogik; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att belysa varför barn anses hamna i utanförskap i förskolan. Ett annat syfte var att undersöka vilka möjligheter och hinder pedagoger upplever när det gäller att arbeta för alla barns delaktighet och lärande i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Låt inget passera - Agera! En textanalys av likabehandlingsplaner kring oreflekterade kränkningar i grundskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pernille van Raalte; [2014-04-24]
  Nyckelord :värdegrund; normkritiskt perspektiv; kränkande behandling; likabehandling; delaktighet och lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Erfarenheter visar att vuxnas förhållningssätt till barn kan vara av (omedveten) kränkande karaktär och ha en negativ påverkan på elevers självkänsla och identitet och därmed påverka elevers lärande och känsla av delaktighet. Denna form av omedvetna verbala kränkningar benämns i denna studie för dold kränkning. LÄS MER