Sökning: "en om med jämförande metod"

Visar resultat 1 - 5 av 672 uppsatser innehållade orden en om med jämförande metod.

 1. 1. Bortom den vanliga lektionen : En intervjustudie om lärare i ämnet idrott och hälsas syn på idrottsliga evenemang i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Belma Tatarevic; [2024]
  Nyckelord :Evenemang; idrott; hälsa; motivation; engagemang; rekrytering; bibehållning; lärare.;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar idrottsliga evenemang på tre olika skolor. Studien undersöker vilket syfte de idrottsliga evenemang har samt hur lärare tror att idrottsliga evenemang kan motivera och engagera elever relaterat till ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Hur framställs gärningspersoner beroende på kön? : En kritisk diskursanalys av hur svensk dags- och kvällspress porträtterar gärningspersoner utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Larsson; Elin Persson; [2023]
  Nyckelord :gender theory; feminists’ theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; genusteori; feministisk teori; kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Utifrån kritisk diskursanalys som metod och tillvägagångssätt har denna studie analyserat hur de rikstäckande nyhetstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter porträtterar och beskriver kvinnan respektive mannen som gärningsperson med genusperspektivet som utgångspunkt. Studien har genomförts genom en jämförande analys av nyhetsartiklar utifrån två kända rättsfall, mordet i Arboga med Johanna Möller och Mohammad Rajabi samt styckmordet i Karlskrona med Anatoliy Pettersson och Leonard Höglind som gärningspersoner. LÄS MER

 3. 3. En jämförande litteraturstudie över säkerheten av behandling av insulin degludec och insulin glargin hos diabetes typ-2 patienter med risk för hypoglykemi : En jämförande litteraturstudie över säkerheten av behandling av insulin degludec och insulin glargin hos diabetes typ-2 patienter med risk för hypoglykemi

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Yara Affan; [2023]
  Nyckelord :Insulin degludec; insulin glargin; diabetes typ 2;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom som innebär att kroppen har svårt att reglera blodsockernivån. Det beror på att insulinresistens har utvecklats viket innebär att insulinet som produceras inte fungerar som det ska. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans uppfattning om resursanvändning av plastprodukter till anestesiapparater

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mattias Jonsson; Hanna Engsvik; [2023]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; plast; källsortering; resursanvändning; anestesisjuksköterska; anestesiapparat; miljömedvetenhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterskor arbetar i en högteknologisk miljö med mycket engångsmaterial av plast. Anestesislangar som används är av plast och ofta avsedda för engångsbruk. Enligt ICN:s etiska kod ska alla sjuksköterskor arbeta för FN:s globala mål för hållbar utveckling, att minska plastanvändningen är en central fråga. LÄS MER

 5. 5. Patienters uppfattningar om forskningsdeltagande och rapporterad hälsa hos patienter med schizofreni och depression : En deskriptiv jämförande tvärsnittsstudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Daniel Larsson; [2023]
  Nyckelord :Severe mental illness; ethics; research participation; vulnerability; Svår psykisk sjukdom; etik; forskning; deltagande; sårbarhet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund: Sjuksköterskor och forskare som arbetar med forskning inom psykiatri har ett ansvar att ta del av patienters erfarenheter i samband med deltagande. Syftet med denna studie har därför varit att undersöka uppfattningar om att delta i forskning och skillnader i uppfattningar och rapporterad hälsa hos patienter med schizofreni, depression och frisk kontrollgrupp. LÄS MER