Sökning: "fältstudie pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden fältstudie pedagogik.

 1. 1. Det outtalade. Uppmärksammas och bemöts tyst maktspel i skolan och på fritids? : En fältstudie av kroppsspråk på lågstadiet: Hög- och lågstatusspel och Härskartekniker samt deras Motstrategier och alternativ som Bekräftartekniker och Lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Margot Lande; [2019]
  Nyckelord :Non Verbal Communication; Elementary school; After-school programme; Master Suppression Techniques; Counter-strategies; High and Low status swing; Low Arousal Approach; positioning; interaction; pedagogics; power relations.; Bekräftartekniker; fritidshem; härskartekniker; hög- och lågstatusspel; ickeverbal kommunikation; kroppsspråk; kränkning; lågaffektivt bemötande; pedagogik; makt; motstrategier; relationsskapande.;

  Sammanfattning : Det outtalade – What is not uttered. The purpose of this study is to observe and analyze interaction between young children and between them and their educators focusing on power relations shown by non verbal communication. LÄS MER

 2. 2. Promoting Health Through Digital Applications: Exploring Requirements for a User-Centred Health Website in Havana

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linn Vidén; [2017]
  Nyckelord :Kuba; hälsa; fältstudie; hälsowebbplats; Havanna;

  Sammanfattning : This thesis explores requirements for a health website made to support Cuba’s and its people’s development, in terms of improved health and wellbeing, through access to user-centred online health information. The study uses semi-structured interviews to investigate how health information is accessed in Cuba today, the need for certain types of health information, and the role of the currently limited internet access in Cuba. LÄS MER

 3. 3. Närmiljö som lärmiljö vid geografiska studier : En komparationsstudie av lärares uppfattning om och användning av närmiljön i stad och på landsbygd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :My Cederqvist; [2016]
  Nyckelord :Närmiljö; lärmiljö; utomhuspedagogik; kulturgeografi; naturgeografi; pedagogik; didaktik; skola; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka och fördjupa kunskaper om hur geografilärare i grundskolans senare del använder skolans närmiljö i undervisningen. Det är en komparativ studie som undersöker likheter och skillnader mellan lärares användning och uppfattningar angående närmiljö i stadsskolor jämfört med landsbygdsskolor. LÄS MER

 4. 4. Little Boxes - Om normalitet bland barn i tidig förskoleålder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Johanna Rundgren; [2016]
  Nyckelord :Socialantropologi; normalitet; förskola; lydnad; Reggio Emilia-pedagogik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen kommer att redogöra för min undersökning om huruvida personalen i en icke-konventionell förskola presenterar ett normalitetskoncept för barnen som en omedveten strategi att uppbringa lydnad hos dem. Uppsatsen baserar sig på en fältstudie, uppdelad på två dagar, som jag gjorde under hösten 2015 på en svensk förskola. LÄS MER

 5. 5. Den digitala surfplattan och fältstudien : En studie av geografilärares bedömningsarbete av gruppredovisningar

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Åsa Colliander Celik; [2015]
  Nyckelord :Bedömningsdiskurs; digitala surfplattor; fältstudier; geografiska förmågor; GIS; lärande bedömning; multimodalitet och sociokulturell teori.;

  Sammanfattning : Enligt tidigare forskning upplever många lärare tveksamhet inför fältstudier och arbete med geografiska informationssystem (GIS). Undervisning och lärande styrs ofta av på vilket sätt bedömningen är utformad och studien undersöker hur lärare bedömer elevens lärande inom geografiämnet, i grundskolans senare år och hur elever i sina presentationer interagerar med surfplattor som medierande redskap och hur lärare kan urskilja elevernas geografiska förmågor efter en fältstudie. LÄS MER