Sökning: "föräldrar och modersmål"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden föräldrar och modersmål.

 1. 1. ”Och min värld har blivit större”- En studie om flerspråkiga identiteter i dagens Sverige

  Master-uppsats,

  Författare :Vesna Bušić; [2022-11-02]
  Nyckelord :agency; flerspråkighet; identitet; identitetsförhandlingar; modersmål; svenska som andraspråk; positionering; språkbyte och språkbevarande; språk som kulturellt kapital;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa hur fyra personer som kom till Sverige som flyktingbarn från Bosnien under 1990- talet förhandlat sina identiteter utifrån språk, valmöjligheter och agency. I studiens fokusgruppsamtal där deltagarna, som är i 30-årsåldern idag, diskuterar användning av sina språk får vi insikt i hur de positionerar sig och positioneras av andra så väl i samtalet som i sina berättelser om språkanvändningen över tid. LÄS MER

 2. 2. Skanning av elever till modersmålsundervisningen: för- och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Veronika Axelsson; [2022]
  Nyckelord :dilemma; föräldrakontakt; kunskapskrav; modersmål; skanning;

  Sammanfattning : Som modersmålslärare med många års erfarenhet i yrket och som vikarie i andra ämnen, uppmärksammade jag ett möjligt ämne för uppsatsen. Modersmålsenheten, en enhet som är verksam under Barn- och Utbildningsnämnden i kommunen, beslutade år 2020 om ett nytt arbetsmoment för modersmålslärare, att testa kunskapsnivån på de elever som ansöker om undervisning i modersmål. LÄS MER

 3. 3. Förskolans modersmålsstöd utan finska pedagoger : Från ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Ulla Garvén; [2022]
  Nyckelord :modersmålsstöd; tvåspråkighet; finska språket; minoritetsspråk; föräldrars åsikter; enkätstudie;

  Sammanfattning : Läroplanen för förskolans strävansmål gör att arbetet kring modermålsutvecklingen kommer upp till diskussion allt mer. I studiens region har yttre stöd i form av modermålspedagoger tagits bort och uppdraget ligger nu enbart på förskolans pedagoger. Barn med annat modersmål än svenska är en utmaning för pedagogerna. LÄS MER

 4. 4. Irakiska föräldrars upplevelse av att uppfostra sina barn i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Hälsa och välfärd

  Författare :Sandy Oner; Sammar Frenso; [2022]
  Nyckelord :parenting style; new culture; refugee parents; bilingual children;

  Sammanfattning : Det finns många små barn vars föräldrar ursprungligen kommer från andra kulturer, och de har uppfostrats annorlunda än den nya kulturen. De flesta tidigare forskningarna visa att utländska föräldrar står inför flera utmaningar i uppfostrans process som att behålla sin identitet, modersmål och normer. LÄS MER

 5. 5. ”Varför ska jag lära mig arabiska? Jag bor ju i Sverige.” -En studie av språkval i två arabiska familjer.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marie Josefsson; [2021-08-16]
  Nyckelord :språkval; arvspråk; modersmål; hemspråk; arabiska; språkbyte; språkbevarande; språkpolicy i familjen;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöktes hur ungdomar och föräldrar i två arabiska familjer i Sverige ser på sin relation till språken i sin vardag över tid samt vilka faktorer som påverkat deras språkval. I fokus ligger deltagarnas upplevelser relaterade till arabiska språket, men även betydelsen av andra språk lyfts i olika sammanhang. LÄS MER