Sökning: "genus kommunikation olikheter"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden genus kommunikation olikheter.

 1. 1. Det talade språket i skolan : En kvalitativ studie om F-3-lärares upplevelser av elevers talutrymme i klassrummet och arbetssätt för att främja talutveckling i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hanna Andersson; Anna Lundén; [2021]
  Nyckelord :muntlig framställning; lärare; elever; talutrymme; arbetssätt; genus;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur fyra lärare i årskurs F-3 upplever skillnader i elevers talutrymme, utifrån genus och andra samband, och lärares arbetssätt för att gynna talutvecklingen hos elever. Studiens ansats är kvalitativ och genomförd med hjälp av semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare. LÄS MER

 2. 2. Ett bra ledarskap : En intervjustudie om vad skolpersonal uppfattar sombra ledarskap i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Aron Gunta; [2018]
  Nyckelord :ledarskap; ledarskapsstil; kommunikation; motivation;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats i pedagogik är en kvalitativ studie som är baserad på̊ ledarskapsteorier och ledares egenskaper. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad skolpersonal uppfattar som bra ledarskap i skolan. I uppsatsen presenteras en kort historisk bakgrund av ledarskapets förändring. LÄS MER

 3. 3. Väljer läraren litteratur som lockar till läsning? : -En intervjustudie om lärares val av litteratur i undervisningen på högstadiet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marita Folkesson; [2018]
  Nyckelord :lärares val av litteratur; läsning; läsundersökningar; högstadiet; genus;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare i grundskolans senare del väljer litteratur och om de väljer litteratur som skall locka eleverna, i synnerhet pojkar till läsning. Studien undersöker även eventuella skillnader i litteraturval och arbetssätt mellan skolorna samt om genus och identitet finns med när lärarna väljer litteratur. LÄS MER

 4. 4. Bråkiga pojkar och känslosamma flickor : En kvalitativ studie om förskolepersonalens föreställningar kring genus

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jessica Gustavsson; Caroline Säfström; [2013]
  Nyckelord :Gender; stereotypical gender roles; play; communication; duality; Genus; stereotypiska könsroller; lek; kommunikation; dubbelhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur genus skapas och upprätthålls hos barn i ung ålder som går i förskolan. Vi har valt att fokusera på två olika förskoleavdelningar för att analysera hur personalen talar med barnen, men även hur barnen kommunicerar i leken. LÄS MER

 5. 5. Gruppdynamik i manliga idrottslag

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Moa Zalar; [2012]
  Nyckelord :Genus; Gruppdynamik; Idrott; Jargong; Kommunikation; Lagidrott; Manlighet; Män;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka manliga idrottslag och få en ökad kunskap i gruppdynamikens uppbyggnad och påverkan på laget och dess individer. Metoden som används för detta är tre stycken halvstrukturerade intervjuer samt observationer. Resultatet visade att gruppdynamiken är en väldigt vikig del av idrottslag. LÄS MER