Sökning: "job demands-control"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden job demands-control.

 1. 1. Skolpersonals roll i arbetet mot våldsbejakande extremism : En kvalitativ studie om skolpersonals erfarenheter om våldsbejakande extremism i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emily Engdahl; Emma Andersson; John Olsson; [2019]
  Nyckelord :Health; pedagogy; school; school democracy; school staff; violent extremism; Hälsa; pedagogik; skola; skoldemokrati; skolpersonal; våldsbejakande extremism;

  Sammanfattning : The violent extremism represents the greatest threat towards the society of today. The school does not have an explicit assignment in the crime prevention work against violent extremism. The school and education, are important factors in preventing children and young people from being involved in violent extremism. LÄS MER

 2. 2. Arbetsrelaterad stress : En kvalitativ studie om arbetsrelaterad stress inom ett företag i förändring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Emil Lindberg; Sulaiman Georges; [2018]
  Nyckelord :stress; work-related stress; Sense of Coherence SOC ; job demands-control; individual;

  Sammanfattning : The aim of this study is to qualitatively examine the individual's perspective of work-related stress. The research has been delimited to one of Postnord's offices. The study is based on Antonovsky (1979) Theory Sense of Coherence (SOC) to investigate the individual's experience of stress. LÄS MER

 3. 3. Psychological safety som prediktor för psykisk belastning och tecken på psykisk ohälsa: En kvantitativ tvärsnittsstudie på räddningstjänstpersonal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotta Frennby; Karin Grumert; [2018]
  Nyckelord :psychological safety; räddningstjänstpersonal; stress; utmattningssymptom; krav-kontroll-stödmodellen; iso-spänt arbete; firefighters; level of stress; symptoms of exhaustion; job-demand-control model; iso-strain; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka hur väl psychological safety i arbetslaget hos brandmän och styrkeledare statistiskt kan predicera upplevda krav, kontroll, stöd och stress på arbetet samt symptom på utmattningssyndrom. Studien ämnade även undersöka förekomst av psychological safety, stress, symptom på utmattning och iso-spänt arbete i urvalspopulationen samt huruvida demografiska frågor predicerar förekomsten av psychological safety. LÄS MER

 4. 4. Bättre idag, sämre förr : En kvalitativ studie om avtalsformen förtroendearbetstid och desspåverkan på individen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Karolina Vesterlund; My Cromsjö; [2018]
  Nyckelord :förtroendearbetstid; flexible work; boundaries; job demand control; social support; work life balance; recovery; stress; förtroendearbetstid; flexibelt arbete; gränsdragning; krav kontroll; socialt stöd; work life balance; återhämtning; stress;

  Sammanfattning : denna studie undersöks vilka upplevda effekter avtalsformen förtroendearbetstid har på den enskilda individens välmående och dess balans mellan privat- och arbetsliv. Studien granskar även om personalansvar har betydelse för individens upplevelse av avtalsformen. LÄS MER

 5. 5. Stress, trots allt : Om till synes god psykosocial arbetsmiljö och tidigare kända salutogena faktorer och dess effekter på medarbetarens upplevelse av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Bengtsson; Pierre Gavette; [2016]
  Nyckelord :Active work; Psychosocial work environment; salutogenic factors; social support; Work related stress; Aktiva arbeten; Arbetsrelaterad stress; Psykosocial arbetsmiljö; Salutogena faktorer; Socialt stöd;

  Sammanfattning : Studien behandlar huruvida en del kontorsanställda akademiker upplevde stress som en konsekvens av till synes god arbetsmiljö med hög grad av krav, kontroll och gott stöd. Frågeställningen behandlar vilka arbetsmiljöfaktorer som upplevdes kunna orsaka hög stress, huruvida några av dessa faktorer var tidigare kända som salutogena samt huruvida dessa faktorer kan ligga bakom eventuella skillnader i upplevd stress mellan avdelningarna. LÄS MER