Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 458 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Flicka, pojke, människa : En intersektionell genusstudie med särskilt fokus på maskulinitet i Jessica Schiefauers ungdomsroman Pojkarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Johanna Zetterström; [2022]
  Nyckelord :Pojkarna; Jessica Schiefauer; intersektionalitet; performativitet; den heterosexuella matrisen; hegemonisk maskulinitet; homosocialt begär; heteronormativitet; kön; sexualitet; ålder; ungdomsroman;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker Jessica Shiefauers ungdomsroman Pojkarna ur ett intersektionellt, genus och maskulinitetsteoretiskt perspektiv. Analysen handlar om hur genus konstrueras och framställs i samverkan med andra kategorier som ålder och sexualitet, men också vad som präglar pojkars umgängeskoder i romanen och hur huvudkaraktären Kims upplevelse av sin egen kropp och identitet utvecklas i förhållande till detta. LÄS MER

 2. 2. Förskolans lärmiljö ur ett genusperspektiv : En kvalitativ studie om förskollärarnas arbete med lärmiljön ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Christine Chisenga Anderssson; [2022]
  Nyckelord :Genus; kön; lärmiljö; förskola; genussystem;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie var att undersökte förskollärarnas uppfattningar om hur lärmiljön kan organiseras ur ett genusperspektiv. Studiens forskningsfrågor handlade om förskollärares uppfattning om sitt arbete med genus, hur de beskriver inomhusmiljön och hur de arbetar för att motverka könstereotypa mönster. LÄS MER

 3. 3. Genuspedagogik : En kvantitativ studie om ett normkreativt arbete i förskolans utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kajsa Persson; [2022]
  Nyckelord :Förskola; bemötande; normer; genus; familjekonstellationer; miljö;

  Sammanfattning : Studien syftade till att bidra med kunskap om hur förskolepersonal arbetar med genuspedagogik och normkreativt i förskolan. Detta har studerats ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Studien utgick ifrån en kvantitativforskningsansats i form av enkätundersökning. LÄS MER

 4. 4. Relativ ålderseffekt och känsla av sammanhang i Idrott och Hälsa : En kvantitativ studie om sambandet mellan elevers relativa ålder och känsla av sammanhang i Idrott och Hälsa på gymnasieskolan.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Albin Berg; Douglas Askman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose of study This quantitative cross-sectional study aimed to explore the relationship and differences between time of birth and students’ Sense of Coherence (SOC) in physical education within the Swedish upper secondary school. Previous research has proven a connection between annual time of birth and success in sports and school, which is termed Relative Age Effect in research and means that relatively older students and athletes possess a higher probability to reach success. LÄS MER

 5. 5. Innebandyns jämställdhet : En kvantitativ undersökning om innebandyspelares upplevelser av jämställdheten inom föreningsinnebandyn i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alva Ek; [2022]
  Nyckelord :Gender equality; Norms; Floorball; Experiences; Gender; Jämställdhet; Normer; Innebandy; Upplevelser; Genus;

  Sammanfattning : Jämställdhet är en mänsklig rättighet, men trots det präglas idrotten fortfarande av en mansdominerad kultur. Hur de aktiva spelarna som ligger till grund för att idrottsrörelsen finnssjälva upplever jämställdheten i sin idrott, är däremot ett till stora delar outforskat område. LÄS MER