Sökning: "kriminalitet och missbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden kriminalitet och missbruk.

 1. 1. “Hellre vara ett rovdjur än att bli uppäten”. Fem mäns berättelser om våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Robert Berg; Jonna Grevle; [2021-05-26]
  Nyckelord :strainteori; sociala band; maskulinitet; våld; kriminalitet; mobbning; hegemonisk maskulinitet; droger; missbruk; känslor; skam; ilska;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera hur fem män retroperspektivt beskriver deras väg in i våldskriminalitet. Vår avsikt var att titta närmare på vilka faktorer i omgivningen som banat väg för en våldskriminell utveckling, samt vilka individuella faktorer och motiv som männen anser ha bidragit till deras utförande av våldsbrott. LÄS MER

 2. 2. "Man var liksom kidnappad i hjärnan. Av sig själv" : En kvalitativ studie om att lämna det kriminella livet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Erika Grund; Karolina Nowak; [2021]
  Nyckelord :criminality; turning points; life stories; desistance; addiction; kriminalitet; vändpunkter; livshistorier; upphörande; missbruk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka deltagarnas självbeskrivna vändpunkter som möjliggjort upphörandet från kriminalitet och droger, samt vilka faktorer som beskrivits som centrala i upprätthållandet av den nya livsstilen. Studien har baserats på sex intervjuer med personer som tidigare levt ett kriminellt liv. LÄS MER

 3. 3. ”MÅNGA BÄCKAR SMÅ” : En kvalitativ studie av studie- och yrkesvägledares arbete med frihetsberövade

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Klint; John Poulsen Frölander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge en ökad förståelse för arbetet som studie- och yrkesvägledare gör me frihetsberövade. Arbetet utgår ifrån följande tre forskningsfrågor; Hur arbetar studie- och yrkesvägledare som vägleder frihetsberövad? Vad anser studie- och yrkesvägledare är det viktigaste dem kan göra för att minska återfallsrisken hos frihetsberövade personer? Hur ser möjligheterna till vägledning ut för en frihetsberövad person? Arbetets tidigare forskning visar på vägledarens arbete med att motivera klienter till utbildning, samt att utbildning är en central funktion för att minska frihetsberövades återfall i brott. LÄS MER

 4. 4. ”Inget var viktigare än drogen” : En litteraturstudie om ungdomars erfarenheter av missbruk med samtidig kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Emma Baldesjö; Sandra Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Adolescents; criminality; delinquency; dealing drugs; drugs; mental health; narcotics; substance abuse; Droger; kriminalitet; missbruk; narkotika; narkotikaförsäljning; psykisk hälsa; ungdomar; ungdomsbrottslighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Synen på narkotika har blivit mer liberal och frekvensen av substansbruk hos ungdomar har ökat. Ungdomar anser att narkotikaklassade preparat har blivit mer lättillgängliga. Ungdomsåren är en riskfaktor för både narkotikabruk och kriminalitet. LÄS MER

 5. 5. "Samverkan är framtidens melodi” : En kvalitativ intervjustudie om socialtjänst, skola, polis och fritids samverkan kring ungdomar i riskzon för kriminalitet och missbruk

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Isabelle Uhr; Ronja Landstedt; [2021]
  Nyckelord :SSPF; collaboration; youth crime; rural municipality; prevention work; Horwath and Morrison’s collaboration model; SSPF; samverkan; ungdomskriminalitet; landsbygdskommun; förebyggande arbete; Horwath och Morrisons samverkansmodell;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid vid förebyggande arbete mot ungdomskriminalitet. Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod genom att semistrukturerade intervjuer genomförts med yrkesverksamma inom samverkansformen SSPF (socialtjänst, skola, polis, fritid) i en landsbygdskommun i Sverige. LÄS MER