Sökning: "kunskapsintensiv"

Visar resultat 16 - 20 av 63 uppsatser innehållade ordet kunskapsintensiv.

 1. 16. Continous Improvements – en självklarhet för kunskapsintensiva organisationer?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofie Nordhamren; [2017]
  Nyckelord :continous improvements; ständiga förbättringar; systemteori; repertory-grid;

  Sammanfattning : Continous improvements (ständiga förbättringar, framöver förkortat CI) har under senare år fått ett stort fokus inom svenska organisationer – först inom tillverknings-industrin och senare inom tjänstesektorn och offentlig sektor. Breddningen av verksamheter som fokuserar på dessa små, kontinuerliga förbättringar innebär också att det även är komplexa, kunskapsintensiva organisationer som använder sig av CI. LÄS MER

 2. 17. Employer branding - Vad tycker medarbetarna? : En studie om intern employer branding

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jessie Löfgren; Sofia Flodström; [2017]
  Nyckelord :Employer branding; intern employer branding; organisation; arbetsgivarattraktion;

  Sammanfattning : I en allt mer föränderlig värld där företag inom kunskapsintensiva branscher lider brist på kompetent personal, har det aldrig tidigare varit lika viktigt för organisationer att arbeta för att behålla sina nuvarande anställda. För att företag ska kunna differentiera sig och skapa en arbetsgivarattraktion krävs det att de använder sig av strategier för att de fortsättningsvis ska kunna attrahera och behålla sina medarbetare. LÄS MER

 3. 18. Belöningssystem i kunskapsintensiv myndighet –En fallstudie av Kronofogdemyndigheten i Borås

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Eriksson; Evelinn Jonsson; [2016-06-08]
  Nyckelord :Belöningssystem; motivation; statlig myndighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Styrning i offentlig sektor är ett debatterat ämne, där diskussionen om New Public Management har inneburit att myndighetsstyrning blir mer influerat av styrning i privat verksamhet. En sådan styrning blir mer påverkad av medarbetares uppfattning, och det blir av den anledningen extra viktigt för myndigheter att vid användande av belöningssystem som styrverktyg dels ta hänsyn till uppfattningen, men också att ta hänsyn till de begränsningar och möjligheter till motivation som förekommer i den organisationsform som verksamheten har. LÄS MER

 4. 19. Chefsnärhet i kunskapsintensiv verksamhet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Selin Celik; Isabell Dimblad Gonzalez; Tove Karnerud; [2016]
  Nyckelord :Socialtjänsten; kunskapsintensiv; chefskap; autonomi; status; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för kunskapsintensiv verksamhet. Särskilt fokus har lagts på de chefsroller som kan finnas i denna typ av miljö. Uppsatsen är en kvalitativ studie, där empirin insamlats genom semistrukturerade intervjuer och en dokumentstudie av tidningsartiklar. LÄS MER

 5. 20. Jagandet av den Utopiska Tydligheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Nilsson; Valon Gashi; [2016]
  Nyckelord :Knowledge-intense organizations; clarity; fear; HVB; ambiguity; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att fördjupa insikten i hur verksamheter som traditionellt inte ses som kunskapsintensiv hanterar tvetydighet. För att nå syftet med uppsatsen har en kvalitativ studie genomförts. Uppsatsen har en utgångpunkt från en tolkande kunskapssyn på studieobjekten och har en induktiv ansats. LÄS MER