Sökning: "modersmålslärare som resurs"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden modersmålslärare som resurs.

 1. 1. ”Det där med individanpassningar…” Läs- och skrivsvårigheter på sfi ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Emelie Fritzell; [2021-09-02]
  Nyckelord :läs- och skrivsvårigheter; individanpassning; kartläggning; sfi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sfi-lärares hantering av vuxna elever med läs- och skrivsvårigheter, detta med utgångspunkt i frågor kring individanpassad undervisning. Studien syftar till att främst undersöka lärarnas egna erfarenheter. Genom intervjuer med verksamma lärare inom sfi kunde således detta ske. LÄS MER

 2. 2. Litteracitetsundervisning för vuxna andraspråksinlärare med kort eller ingen skolbakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Evalott Åkerdahl; [2021]
  Nyckelord :kartläggning; litteracitet; litteracitetsundervisning; modersmålslärare som resurs; resursperspektiv; SFI;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks synen på litteracitetsundervisning ur ett resursperspektiv hos lärarna på studieväg 1, inom utbildningsformen svenska för invandrare. Syftet med studien är att öka förståelse och sprida kunskap om hur en litteracitetsundervisning kan tillämpas på studieväg 1, på SFI. LÄS MER

 3. 3. Matematik ur ett språkperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Huma Madadgar; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; nyanländ; studiehandledning; faktorer; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete och studie är att hur och om man kan använda språk som en resurs för att hjälpa barn och elever som är nyanlända eller har utländsk bakgrund samt vilken vikt en elevs språkkunskaper har i matematikundervisningen. Studien utgår från en kvalitativ intervju med färdigställda intervjuer som jag genomförde med matematiklärare, studiehandledare och elever från samma årskurser. LÄS MER

 4. 4. Modersmålslärarens delaktighet i matematikundervisningen : Matematiklärares uttryckta behov och användande av modersmålsläraren i matematikundervisningen som resurs utifrån det egna modersmålet samt andelen andraspråkselever.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ellinor Gavelin; Mikaela Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Matematik; modersmålslärare; delaktighet; grundskola; modersmål; andraspråkselever;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa matematiklärares uttryckta användande och behov av modersmålslärarens delaktighet i matematikundervisningen. Det uttryckta användandet jämförs utifrån matematiklärarens modersmål. Det uttryckta behovet jämförs utifrån andelen andraspråkselever i klassen. LÄS MER

 5. 5. Modersmålsundervisnings betydelse för flerspråkiga elevers lärande och utveckling i svenska språket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Fayroz Souke; [2020]
  Nyckelord :modersmål; flerspråkighet; språkutveckling; hinder och utmaningar.;

  Sammanfattning : Att ge möjlighet till eleven att utveckla och behålla sitt modersmål innebär enligt skolverkets kursplan för modersmålsundervisning att eleven ges stöd och möjligheter att utvecklas i alla skolämnen. Den här studien inriktar sig på elever med annat modersmål än svenska, men avhandlar inte elever som tillhör minoritetsspråken. LÄS MER