Sökning: "pupil text analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden pupil text analysis.

 1. 1. Läsförståelse, hörförståelse eller förståelse av skriven text : vad har de extra anpassningarna för roll i de nationella proven och vad är det vi prövar?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Denise Wiklund; Lena Svensson; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; reading disabilities; additional adjustments; national test; reading comprehension; listening comprehension; comprehension of written text; validity; Dyslexi; lässvårigheter; extra anpassningar; nationella prov; läsförståelse; hörförståelse; förståelse av skriven text; validitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva lärares syn på tillgång till extra anpassningar vid ordinarie läsförståelseundervisning gentemot vid nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6, för elever i lässvårigheter. Vidare syftade även studien till att undersöka hur lärare tolkar begreppen läsförståelse respektive hörförståelse samt huruvida de anser att man kan pröva flera förmågor (avkodning och förståelse) i samma prov. LÄS MER

 2. 2. Tja … vad ska vi välja – penna eller tangentbord? : En jämförande studie av årskurs 6-elever när de skriver berättande texter för hand eller på dator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Kristina Svenungsson; Åsa Tyni; [2020]
  Nyckelord :pupil text; narrative text; textual analysis; handwriting; writing education; primary school; secondary school; digitala verktyg; iPad; skriva för hand; skrivundervisning; berättande text; elevtexter; textanalys; kvantitativ textanalys; mellanstadiet; mellanåren; Swegram;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether there are differences between students' narrative texts written by hand or with an iPad (with keyboard). This comparative study analyzes 54 narrative texts written by students in grade 6. LÄS MER

 3. 3. Kulturkrock och skrivchock : En jämförande undersökningav elevtexter från årskurs 5 i indisk respektive svensk skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Malin Sandberg; [2020]
  Nyckelord :India; pupil text analysis; grade 5; linguistic factors; text triangle; argumentative texts; Indien; elevtextanalys; årskurs 5; språkliga faktorer; texttriangeln; argumenterande text;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rörelsepausers betydelse för elevers koncentrationsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Brita Boström; [2020]
  Nyckelord :Cognitive abilities; ability to concentrate; literacy; movement pauses; external distractions.; kognitiva förmågor; koncentrationsförmåga; läsförmåga; rörelsepauser; yttre distraktioner;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ metod belysa om och hur rörelsepauser har någon påverkan för elevers koncentrationsförmåga. Utöver detta undersöks hur elever och lärare upplever rörelsepauser och huruvida koncentrationsförmågan påverkas av rörelser samt hur elever tar sig an den text de ska läsa. LÄS MER

 5. 5. Makten och skolan : Debatten om skolan inför riksdagsvalet 2014

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hampus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Skola; debatt; argumentationsanalys; val; riksdag; 2014; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Undersökningen syftar till att analysera hur riksdagspartierna argumenterade kring den svenska skolan inför valet 2014. Frågeställningen för undersökningen var: Hur argumenterade partierna kring skolans styrning? Hur argumenterade partierna kring betyg och resultat? Hur argumenterade partierna kring friskolor? Hur argumenterade partierna kring lärares roll och lärarprofessionens status? Metod Det empiriska materialet bestod av 1) debattartiklar skrivna av partiledare eller språkrör samt skolpolitiska talespersoner, 2) SVT:s utfrågningar av partiledarna, 3) partiernas valprogram. LÄS MER