Sökning: "så lever svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade orden så lever svenska.

 1. 1. Könsnormer och pedagogik vid ett japanskt universitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linus Åkerström Tiozzo; [2021-06-11]
  Nyckelord :autoetnografi; organisationskultur; Japan; institutionella logiker; akademisk migration; läraren som tjänsteman; könsroller;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att bidra med en ökad förståelse för organisationskultur genom att studera de institutionella logiker som figurerar i japansk offentlig verksamhet. Genom att identifiera och resonera kring dessa institutionella logiker leder det till en ökad förståelse för vilken typ av logiker som bygger upp verksamhetens organisationskultur, och ger möjligheten att resonera kring hur dessa logiker uppfattas av en som är formad inom den svenska institutionella traditionen. LÄS MER

 2. 2. Vittnet, plikten och döden : En analys av de svenska vittnesskyddsåtgärderna i ljuset av artikel 2 EKMR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emanuel Klerfelt Johansson; [2021]
  Nyckelord :vittnesskydd; Europadomstolen; särskilt personsäkerhetsarbetet; EKMR; art 2; artikel 2; rätten till liv;

  Sammanfattning : I Sverige pågår en intensiv debatt om organiserad brottslighet och dess förmåga att hota vittnen till tystnad. Denna debatt kretsar huvudsakligen kring straff- och processrättsliga aspekter och saknar ett konstitutionellt rättighetsperspektiv avseende statens skyldigheter att skydda människor under dess jurisdiktion. LÄS MER

 3. 3. Mikroplast i tumlare - Metodutveckling i sökandet efter mikroplaster i tarminnehåll från tumlare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Thea Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : An ever-growing problem is the increasing amount of microplastics in the sea and how they affect marine organisms. Microplastics are small pieces of plastic that are between 0.1 - 500 micrometres. They are divided into primary and secondary microplastics. LÄS MER

 4. 4. Den utopiska visionen och realiteten: En skola för alla : En komparativ läromedelsanalys utifrån ett likvärdighetsperspektiv i gymnasieskolans läromedel i Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Angelica Karlsen; Julia Hillgren; [2021]
  Nyckelord :En skola för alla; Den proximala utvecklingszonen; The beautiful risk of education; differentiering; likvärdig undervisning; studieförberedande program; yrkesförberedande program; gymnasieskola; innehållsanalys; styrdokument;

  Sammanfattning : Undersökningen grundar sig på fyra olika läromedel som riktar sig mot kursen Svenska 1 på gymnasial nivå. Två av de analyserade läromedlen riktar sig specifikt mot yrkesprogram, vilka är Kontext: svenska 1 för restaurang- och livsmedelsprogrammet (Hedencrona & Smed-Gerdin 2013) och Kontext: svenska 1 för vård- och omsorgsprogrammet (Hedencrona & Smed-Gerdin 2014). LÄS MER

 5. 5. Är armén mogen för att leva som den lär? : Uppdragstaktik som militär kultur och inte bara en metod för ledning i strid

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mattias Otterström; [2021]
  Nyckelord :uppdragtaktik; militär kultur; organisationskultur; förvaltningskultur; värderingar; normer; initiativ; ansvar;

  Sammanfattning : Uppdragstaktik som begrepp och ledningsmetod har funnits i Försvarsmakten sedan 1980-talet. Uppdragstaktiken har i Försvarsmakten vandrat mellan dess preussiska ursprung och en mer anglosaxisk skola vad avser ledning. LÄS MER