Sökning: "sågade trävaror"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden sågade trävaror.

 1. 1. Biogent kol i träbaserade produkter från svensk skogsindustri och kolets inbindningstid : En analys av potentialen att öka inbindningstiden i det årliga tillskottet av produkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Rosendal; [2020]
  Nyckelord :wood-based products; biogenic carbon; carbon content; climate change; forest industry; sawn timber; pulp and paper industry; bioenergy; träbaserade produkter; biogent kol; kolinnehåll; klimatförändringar; skogsindustri; sågade trävaror; massa- och pappersindustrin; bioenergi;

  Sammanfattning : Nivåerna av växthusgaser i atmosfären har ökat drastiskt de senaste århundradet, till följd av mänsklig aktivitet. Det krävs en stor omställning för oss människor om klimatförändringarna ska motverkas och för att konsekvenserna för planeten inte ska bli allt för stora. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av skogsbrandrisk i Sveriges tre folkrikaste kommuner för åren 2008-2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mikael Svensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige är världens näst största exportör av papper, pappersmassa och sågade trävaror, och skogsindustrin står för 10 % av Sveriges totala varuexport. Många EU-länder är i hög grad beroende av den svenska skogsindustrin för sina importer. Detta gör att de svenska skogarnas hälsa är av avsevärd vikt. LÄS MER

 3. 3. SAMBANDET MELLAN SKULDSÄTTNING OCH LÖNSAMHET : En kvantitativ studie om svenska skogsföretag

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Andersen Nyström; Daniel Vikström; [2019]
  Nyckelord :Lönsamhet; Kapitalstruktur; Skuldsättning; Svensk skogsindustri;

  Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin är viktig för den svenska ekonomin. Den står bland annat för 9-12% av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde, 90% av massa- och pappersproduktion samt 70% av sågade trävaror exporteras till utlandet. LÄS MER

 4. 4. Handelshinders dominoeffekt : en kvantitativ studie av svenska trävarors förutsättningar på den kinesiska marknaden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Erik Grafström; Anna Gebre-Medhin; [2017]
  Nyckelord :internationell handel; tull; handelshinder; Kina; Kanada; USA; Sverige; sågade barrträvaror;

  Sammanfattning : Den internationella virkesmarknaden går sannolikt en spännande framtid till mötes och det råder delade meningar hur denna kommer se ut. Optimister menar att träkonsumtionen i världen kommer öka tillsammans med den ökande miljömedvetenheten och satsningar på träkonstruktioner samt nya träbaserade material är framtiden. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser vid förbättrad leveranssäkerhet och avvikelserapportering för timmerleveranser

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Martin Mattsson; [2015]
  Nyckelord :sågverk; timmer; prognos; konsekvensanalys; förbättringsarbete; sawmill; logs; forecast; consequence analysis; improvement work;

  Sammanfattning : Ett sågverk är beroende av timmerleveranser för att kunna producera sågade trävaror. Utifrån SCA Bollsta sågverks budgeterade försäljning och produktion läggs en timmerbeställning till SCA Skog. Beställningen upprättas i samråd mellan sågverk och skogsavdelning och består av önskat antal stockar per längd och toppdiameter. LÄS MER