Sökning: "biogent kol"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden biogent kol.

 1. 1. Resultatkommunicering av klimatkalkyl inför projektering av byggnader

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Vendela Bergkvist; [2021]
  Nyckelord :visualisering; klimatdeklaration; CO2-optimering; illustration;

  Sammanfattning : Den stora majoriteten av forskare värden över är överens om att människan bidrar till uppvärmningen av jorden genom växthuseffekten. Bygg och fastighetsbranschen stod 2018 för 21% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 2. 2. Livscykelanalys och livscykelkostnad för byggnad isolerad med hampfiber jämfört med alternativ isolering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Ylva Eriksson; Hult Mathilda; Sara Karlsmo; [2021]
  Nyckelord :LCA; life cycle assessment; LCC; life cycle cost; hemp fiber insulation; cellulose insulation; glass wool insulation; insulation; biogenic carbon; carbon dioxide equivalents; CO2e; climate; building sector; one-story house; Livscykelanalys; LCA; livscykelkostnad; LCC; hampa; hampfiberisolering; cellulosa; glasull; isolering; biogent kol; koldioxidekvivalenter; CO2e; klimat; byggbransch; småhus.;

  Sammanfattning : Det finns en oro kring konsekvenserna av ökade växthusgasutsläpp. Därför har bland annat EU:s medlemsländer tecknat avtal om att minska utsläppen. I Sverige har det lett till krav att från och med 2022 redovisa byggmaterials miljöpåverkan genom klimatdeklarationer. Byggsektorn har potential att minska klimatpåverkan. LÄS MER

 3. 3. Klimatneutrala byggnader : En utredning av begreppet och jämförelse mellan olika definitioner

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Agnes Holm Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Climate neutral buildings; climate change; climate neutrality in the built environment; life-cycle assessment; climate compensation; certification tools; Klimatneutrala byggnader; klimatpåverkan; klimatneutralitet i byggsektorn; livscykelberäkning; klimatkompensation; certifieringsverktyg;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är idag ett av mänsklighetens största hot och om inte världens växthusgasutsläpp minskar drastiskt under de kommande åren kan detta medföra svåra konsekvenser både lokalt och globalt. I linje med detta har globala och nationella mål satts för att främja klimatneutrala samhällen och branscher. LÄS MER

 4. 4. Biogent kol i träbaserade produkter från svensk skogsindustri och kolets inbindningstid : En analys av potentialen att öka inbindningstiden i det årliga tillskottet av produkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Rosendal; [2020]
  Nyckelord :wood-based products; biogenic carbon; carbon content; climate change; forest industry; sawn timber; pulp and paper industry; bioenergy; träbaserade produkter; biogent kol; kolinnehåll; klimatförändringar; skogsindustri; sågade trävaror; massa- och pappersindustrin; bioenergi;

  Sammanfattning : Nivåerna av växthusgaser i atmosfären har ökat drastiskt de senaste århundradet, till följd av mänsklig aktivitet. Det krävs en stor omställning för oss människor om klimatförändringarna ska motverkas och för att konsekvenserna för planeten inte ska bli allt för stora. LÄS MER

 5. 5. Metod för beräkning av andelen fossilt kol i avfallsbränsle

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningsläraLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sofia Öberg; [2013]
  Nyckelord :Avfallsförbränning; kraftvärmeverk; fossilt kol;

  Sammanfattning : Från år 2013 innefattas även avfallsförbränningsanläggningar i Sverige av EU:s handelssystem för utsläppsrätter, EU ETS. Handelssystem innefattar enbart de utsläpp av koldioxid som skapats vid förbränning av fossila bränslen. LÄS MER