Sökning: "teorier om valdeltagande"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden teorier om valdeltagande.

 1. 1. Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jakob Eriksson; Inas Soliman; [2020-01-28]
  Nyckelord :följsamhet; redovisningskvalitet; kommunal redovisning; agentteori; institutionell teori; tilläggsupplysningar; rådet för kommunal redovisning; bivariat analys; multipel regressionsanalys;

  Sammanfattning : SyfteTidigare forskning inom kommunal redovisning har åskådliggjort en bristande följsamhetgentemot lagar och rekommendationer i de svenska kommunerna (se exempelvis Broström &Donatella 2008; Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014;Haraldsson 2016; Donatella & Thor, 2018). Med anledning av det här avser föreliggandestudie att bidra med ökad förståelse för en del faktorer som påverkar den kommunalaredovisningen. LÄS MER

 2. 2. Folkstyre utan folkligt deltagande? - En komparativ fallstudie mellan valdeltagandet i EU och USA.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Thurfjell; Louise Årebäck; [2019]
  Nyckelord :EU; USA; valdeltagande; federationer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vår uppsats behandlar lågt valdeltagande i stora federationer, där vi valt att jämföra presidentvalet i USA med Europaparlamentsvalet i EU under två respektive tjugoårsperioder. Vi utgår från ett teoretiskt ramverk som berör olika valsystems mekaniska och psykologiska effekter, hur väljare och politiker prioriterar val genom att klassificera dem som primära och sekundära samt ett eget teoretiskt antagande om att upplevd distans mellan medborgare och beslutsfattare har en påverkan på valdeltagande. LÄS MER

 3. 3. EU-valet 2019: Val, valdeltagande & Valmyndigheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Julia Malmgren; Beatrice Backman; [2019]
  Nyckelord :Political communication; youth political participation; medialogic; political logic; social media; EU-elections Politiskt kommunikation; ungdomars politiska deltagande; medielogiken; politiska logiken; sociala medier; EU-val; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka det relativt låga valdeltagandet till europaparlamentsvalen i Sverige. Fokus har legat på väljargruppen ungdomar i åldern 18–30 samt på den delvis ansvariga myndigheten att utlysa valet; Valmyndigheten. LÄS MER

 4. 4. Expressiv icke-röstning : En intern kritik och vidareutveckling av rational choice-teorier om röstning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Engström; [2019]
  Nyckelord :Rational choice theory; rationality; decision theory; game theory; utility maximisation; paradox of voting; Downs paradox; voter turnout; abstention; voting; expressive non-voting; expressive voting; political participation; non-voting; political act; protest; civic duty; Rational choice-teori; rationalitet; beslutsteori; spelteori; nyttomaximering; röstningsparadoxen; Downs paradox; valdeltagande; icke-röstning; röstning; expressiv icke-röstning; expressiv röstning; politiskt deltagande; politisk handling; protest; samhällsplikt;

  Sammanfattning : This study is mainly centred around a twofold theoretical aim, but also pursues a secondary empirical aim. The first part of the theoretical aim is to critically examine and identify problems for previous research within a group of rational choice theories that sets out to explain voter turnout in terms of utility maximisation. LÄS MER

 5. 5. Att rösta med bildstöd : Ett visuellt informationsmaterial för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Lydia Östlund; [2018]
  Nyckelord :bildstöd; kommunikationsstöd; informationsdesign; informativ illustration;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att ta fram ett designförslag på hur ett visuellt informationsmaterial som förklarar hur man röstar i en vallokal kan gestaltas enkelt och tydligt. Informationsmaterialet riktar sig till människor med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning då detta är en grupp i samhället som har ett lågt valdeltagande. LÄS MER