Sökning: "teorier om valdeltagande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden teorier om valdeltagande.

 1. 1. EU-valet 2019: Val, valdeltagande & Valmyndigheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Julia Malmgren; Beatrice Backman; [2019]
  Nyckelord :Political communication; youth political participation; medialogic; political logic; social media; EU-elections Politiskt kommunikation; ungdomars politiska deltagande; medielogiken; politiska logiken; sociala medier; EU-val; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka det relativt låga valdeltagandet till europaparlamentsvalen i Sverige. Fokus har legat på väljargruppen ungdomar i åldern 18–30 samt på den delvis ansvariga myndigheten att utlysa valet; Valmyndigheten. LÄS MER

 2. 2. Att rösta med bildstöd : Ett visuellt informationsmaterial för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Lydia Östlund; [2018]
  Nyckelord :bildstöd; kommunikationsstöd; informationsdesign; informativ illustration;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att ta fram ett designförslag på hur ett visuellt informationsmaterial som förklarar hur man röstar i en vallokal kan gestaltas enkelt och tydligt. Informationsmaterialet riktar sig till människor med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning då detta är en grupp i samhället som har ett lågt valdeltagande. LÄS MER

 3. 3. Vad är väl ett Europaparlamentsval? Om svenskarnas väljarbeteende i EP-valet.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Bornlid; Johan Peterson; [2014]
  Nyckelord :Valdeltagande; europaparlamentsval; legitimitet; maktlöshet; kunskap; intresse.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ända sedan införandet av direktval till Europaparlamentet har valkampanjerna i anslutning till dessa präglats av dålig uppslutning och ett - enligt många observatörer - bekymmersamt lågt antal röstande. Europaparlamentsvalen (EP-valen) brukar ses som den viktigaste demokratiska länken mellan EU och dess medborgare, och det faktum att väljarna i så hög grad väljer att avstå sitt rösträttsprivilegium har kommit att aktualisera en politisk debatt om den europeiska integrationens legitimitet, och därutöver – om den nu befinner sig i fara – vilka åtgärder som bör tillgripas för att åtgärda problemet. LÄS MER

 4. 4. Vem går och röstar? : En kvantitativ undersökning om valdeltagande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karolina Fastrup; Daniela Gonzalez Vergara; [2014]
  Nyckelord :Valdeltagande; socioekonomiska faktorer; institutionella förklaringar; individuella faktorer; kontextuell påverkan;

  Sammanfattning : Nivån på ett lands valdeltagande kan vara ett mått på hur en befolknings förtroende för de folkvalda ser ut. Är valdeltagandet högt kan det tyda på att förtroendet till de som styr samhället är stort. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av e-röstningens potentiella effekter på valdeltagande och demokrati i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Oscar Petersson; [2013]
  Nyckelord :valdeltagande; e-röstning; EU; demokrati; tillgänglighet; facilitering; Europavalet 2014; Estland; Norge; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i debatten om e-röstning i svensk media under våren 2013 undersöker jag i denna uppsats, utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv, huruvida e-röstning kan leda till ett ökat valdeltagande i svenska riksdags- och Europaparlamentsval och hur den svenska demokratin kan stärkas genom att erbjuda denna typ av röstning. För att undersöka detta har fokus främst lagts på att studera Estlands erfarenhet av e-röstning. LÄS MER