Sökning: "tool perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 2145 uppsatser innehållade orden tool perspective.

 1. 1. I en liten spricka i strukturen… : En observationsstudie av förskolebarns aktörskap genom platsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Carina Andersson; [2022]
  Nyckelord :agency; creating space; interpretive reproduction; peer cultures; preschool; time space; aktörskap; platsskapande; tolkande reproduktion; kamratkulturer; förskola;

  Sammanfattning : The preschool is often looked upon as an institution for the parents and guardians, with an aim to influence the children. If we change the perspective, from the adult to the child´s perspective, we might find that the preschool with its places and activities is created by the children who live their everyday lives there. LÄS MER

 2. 2. Rörelse i förskolan : En studie i om förskollärares syn på barns rörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Emilsson; Annie Ackerot; [2022]
  Nyckelord :Preschool; physical activity; Movement; Förskola; fysisk aktivitet och rörelse.;

  Sammanfattning : The purpose of our thesis was to investigate preschool teachers’ views on the children's need for movement in preschool activities. We wanted to know how children are given opportunities for movement in preschool. LÄS MER

 3. 3. Barnkonventionen – en väg till ettförändrat handlingsutrymme? : En studie om socialsekreterares nyförvärvadehandlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Claudia Svikovic; Alexandra Morand; [2022]
  Nyckelord :change; convention on the right of the child; decision; discretion; financial assistance; organization; profession; resource; social work; barnkonventionen; beslut; ekonomiskt bistånd; förändring; handlingsutrymme; organisation; profession; resurser; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete kommer att behandla problemet barnfattigdom, vi kommer att belysa problemet genom att se på hur barnkonventionen format beslutsfattandet av ekonomiskt bistånd. Syftet med uppsatsen är titta på hur socialsekreterares handlingsutrymme har formats sedan barnkonventionen blivit svensk lag 1 januari 2020. LÄS MER

 4. 4. Analysis of rock grouting with variable injection pressure

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Zhuohang Lian; [2022]
  Nyckelord :Rock engineering; Rock grouting; Variable injection pressure; Dynamic grouting technique;

  Sammanfattning : Rock grouting is an effective technique frequently used in rock engineering to reduce  groundwater ingress and increase the stability of surrounding rock mass. The real time grouting control (RTGC) is one of widely used  analytical models to predict the grouting process. LÄS MER

 5. 5. Vägen mot ett klimatpositivt Haninge : Kartläggning av utsläpp och möjligheter till framtida negativa utsläpp

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Dina Babiker; Jessica Ruud; [2022]
  Nyckelord :Bio-CCS; BECCS; carbon inventory; Haninge municipality; Vattenfall; Bio-CCS; BECCS; klimatredovisning; Haninge Kommun; Vattenfall;

  Sammanfattning : För att minska den globala uppvärmningen har en rad olika aktörer satt mål för minskade utsläpp fram till 2050, däribland Haninge kommun. För att kommunen skall minska sina utsläpp bör de först kartlägga sina utsläppskällor för att få en tydlig bild över vart potentiella minskningar kan ske. LÄS MER