Sökning: "trust"

Visar resultat 16 - 20 av 5737 uppsatser innehållade ordet trust.

 1. 16. "Inte blunda, men avvakta"- En kvalitativ studie om pedagogers syn på samverkan med socialtjänsten vid en orosanmälan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Nilsson; Meriton Mehmetaj; [2022]
  Nyckelord :Collaboration; school; social services; teachers; mandatory reporting system.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Teachers are an essential part of the mandatory reporting system in Sweden. Schools and social services have a collective responsibility to take measures to protect children from abuse and neglect. Thus, teachers are obliged to observe and share information with the social services if they become aware or suspect child maltreatment. LÄS MER

 2. 17. Patienters upplevelse av vården efter suicidförsök : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Bunnfors; Mikaela Vennberg; [2022]
  Nyckelord :Patient perspective; Suicide; Suicide prevention; Treatment; Bemötande; Patientperspektiv; Suicid; Suicidprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund Suicid är ett globalt folkhälsoproblem och trots att mycket arbete har lagts ner på att förebygga suicid tycks statistiken inte minska. Tidigare suicidförsök är en av de största riskfaktorerna för suicid och majoriteten av de som genomgått suicid har tidigare haft kontakt med vården bara månader innan. LÄS MER

 3. 18. Produktionslandets inflytande : The influence of country-of-production

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alva Jürgens; Hanna Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Country of Production; Purchase Intention; Country Equity; Country Awareness; Country Loyalty; Country Image; Perceived Value; Produktionsland; köpintention; nationsvärde; nationskännedom; nationslojalitet; nationsuppfattning; upplevt värde;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur modeföretags val av produktionsland påverkar svenska konsumenternas köpintention. Resultatet ska kunna användas som ett motiv av företag inom modesektorn i deras beslut om produktionsland. LÄS MER

 4. 19. Customer satisfaction and SST - How can these two factors come to be? : A quantitative research study on the impact of self service technology on customer satisfaction in the healthcare sector

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Sundin; Sai Bhalerao; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main purpose of conducting this study is to investigate the effects of factors capturingthe use of SST on attitude towards SST and customer satisfaction in the public healthcaresector. More specifically, the study examines the impact of technology readiness, needfor human interaction, perceived trust, perceived usefulness and perceived ease of use onattitude towards SST and customer satisfaction. LÄS MER

 5. 20. Tillitsbaserad styrning och resursfördelning : Hur kopplar offentliga verksamheter resursfördelning med tillitsbaserad styrning?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sandra Tranebacke; Magdalena Kärlin; Sara Persson; [2022]
  Nyckelord :Trust-based management; Tillitsdelegationen; resource allocation; communication; culture and structure; leadership and public sector.; Tillitsbaserad styrning; Tillitsdelegationen; resursfördelning; kommunikation; kultur och struktur; ledarskap och offentlig verksamhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter Tillitsdelegationen tillsattes och förankrade styrsättet, tillitsbaserad styrning, mynnade det ut i Sveriges kommuner. Tillämpningen har uppdagats och implementerats i offentlig sektor och har fått spridning. LÄS MER