Sökning: "vuxna personer med diabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden vuxna personer med diabetes.

 1. 1. Vuxna personers upplevelser av hinder till egenvård vid Diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Selam Kassahun; [2022]
  Nyckelord :Type 2 diabetes; Self-care; Obstacles; Experience; Diabetes typ 2; Egenvård; Hinder; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes. Cirka 5 procent av Sveriges vuxna befolkning hade diabetes år 2018. Diabetes typ 2 kräver omfattande livsstil förändring och egenvårdinsats. Många personer med sjukdomen ser sin livskvalité minska drastiskt med tiden. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors attityder till vuxna personer med fetma : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Daniella Andersen; Maja Schiöler; [2022]
  Nyckelord :Nurses attitudes; Obesity; Adult patients; Norms; Sjuksköterskors attityder; Fetma; Vuxna patienter; Normer; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett växande problem världen över, som ger en ökad risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Fetmans uppkomst påverkas av olika faktorer som miljö, genetik och livsstil. Sjuksköterskans uppgift är att ge en jämlik vård med respekt för människors lika värde. LÄS MER

 3. 3. Främjande faktorer för egenvård hos personer med typ 2-diabetes

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Eva Frykler; Josephine Rehnberg; [2022]
  Nyckelord :type 2 diabetes; self-care; patient experience; primary care;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Typ 2-diabetes ökar i nästan hela världen med ohälsa och höga samhällskostnader som följd. Stora delar av diabetesvården utförs i form av egenvård, det vill säga medvetna självständiga handlingar utförda av individen själv för att reglera och förbättra den egna hälsan, bidra till ökat välbefinnande och bibehålla integritet. LÄS MER

 4. 4. Vuxna patienters upplevelser av att hantera egenvård vid diabetes : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Berg; Ellen Berglund; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; Experiences; Management; Quality of life; Self-care; Diabetes mellitus; Egenvård; Hantering; Livskvalitet; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes mellitus är en folksjukdom som finns över hela världen och förutses bli allt merförekommande. Sjukdomen innebär behov av livsstilsförändringar för de som drabbas ochsamtidigt en stor risk för att drabbas av komplikationer. LÄS MER

 5. 5. Vuxna Personers Upplevelse Av Egenvård Vid Diabetes Mellitus Typ 2 (En Litteraturöversikt)

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Ayodeji Martins. Ajayi; Emina Licina; [2022]
  Nyckelord :Diabetes type 2; Experiences; self-maintenance.; Diabetes typ 2; Upplevelser; Egenvård;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 2 är idag en växande livshotande folksjukdom globalt som ställer krav på patienten att utföra egenvård och göra livsstilsförändringar. År 2019 beräknades det vara 1.5 miljoner dödsfall som orsakades av diabetes. LÄS MER