Sökning: "ämnesbegrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet ämnesbegrepp.

 1. 1. Lärarstudenter om språkets roll för andraspråkselevers kunskapsutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnea Christell-Rose; Marie Strannabjer Melin; [2021-07-06]
  Nyckelord :språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; output; andraspråkselever; skolspråk; ämnesbegrepp; pandemirestriktioner.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa i vilken mån intervjuade lärarstudenter upplever att ett språkochkunskapsutvecklande arbetssätt praktiserats vid de grund- eller gymnasieskolor de gjort sinverksamhetsförlagda utbildning (VFU). Syftet konkretiseras i tre frågeställningar: Vilken rollupplever studenterna att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt haft på de skolorstudenterna gjort sin VFU och i studenternas lärarutbildning? Vilka behov av språk- ochkunskapsutvecklande arbetssätt har studenterna upplevt under sin praktik? och På vilket sättupplever studenterna att ett strukturerat sätt att använda interaktion och samtal i undervisningenpåverkats av pandemirestriktionerna? Studiens resultat baseras på gruppintervjuer med tiostudenter från Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid ett universitet i Västsverige. LÄS MER

 2. 2. Språkutveckling inom SO-undervisning för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Albana Shala; Linda Shala; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; nyanländ; modersmålsundervisning; SO-undervisning; språkkunskaper; språkutveckling; ämnesbegrepp; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Migrationskrisen som inträffade hösten år 2015, flydde över en miljoner människor till Sverige för att söka asyl på grund av oroligheter i hemlandet (Utredningen om migrationsmottagandet, 2015). Sedan den stora migrationskrisen i Sverige år 2015 har många människor under de senaste åren invandrat till Sverige. LÄS MER

 3. 3. Att främja elevers språkutveckling i samhällsorienterande ämnen : En kvalitativ studie om lärares arbete med ämnesbegrepp i mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sebrin Issa; [2020]
  Nyckelord :Language development; subject concept; contextualization; interaction and scaffolding; Språkutveckling; ämnesspecefika begrepp; kontextualisering; interaktion och språkligt stöd;

  Sammanfattning : Research claims that fourth grade teachers avoid working with language development in subject teaching. The purpose of this study is therefore to examine whether this hypothesis is confirmed in practice, and in that case analyze how the teachers work with language and subject concepts in the society-oriented subjects. LÄS MER

 4. 4. Konkretisering inom algebra -En undersökning om två lärares arbete med konkretisering och laborativt material

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nury Marim Antwan; [2020]
  Nyckelord :Konkretisering; Konkret- och laborativt material; abstrakt tänkande; algebra; ekvationer; förstagradsekvationer;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur två lärare använder konkretisering inom algebra och laborativt material för att öka elevernas förståelse om förstagradsekvationer i årskurs 6. Undersökningen är gjord med hjälp av semistrukturerade intervjuer samt klassrums-observationer som baseras på en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 5. 5. Hur frågor i undervisning påverkar elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Julia Adner; Mats Sahli; [2019]
  Nyckelord :frågor; klassrumsdiskurs; kognitiv; språkutveckling; teknik; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka användandet av frågor i grundskolans undervisning och hur olika typer av frågor påverkar elevers språkutveckling. Undersökningen omfattar observationer av ca 200 elever i tre grundskolor, årskurserna 7 till 9 i ämnet teknik under sammanlagt nio lektionstimmar, samt intervjuer av tre lärare. LÄS MER