Sökning: "Frikyrka"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Frikyrka.

 1. 1. Vad är tro utan gärningar? En kvalitativ studie om ett frikyrkosamfunds sociala arbete i det sociala arbetets fält

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Felicia Bäckrud; Sofia Hedén; [2020-06-25]
  Nyckelord :frikyrka; socialt arbete; kapital; fält; identitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze how persons who are involved in social work in onedenomination of the free church´s motivate their own and their own church's involvement inthe work, and how they view their own church´s relationships with other actors in the field ofsocial work and the importance of the work for the identity. We conducted six semi-structuredinterviews with people involved in social work of the church. LÄS MER

 2. 2. Vägen in och ut : En kvalitativ studie om kristna homosexuella personers berättelser om sin process att komma ut med sin sexualitet för sig själva, sina nära och sin församling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Runa Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Frikyrka; Homosexualitet; Etik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att identifiera gemensamma teman och mönster i fem livsberättelser som kristna hbtq-personer från olika trossamfund skrivit i sin process att komma ut med sin sexuella identitet, både för sig själva och för sin omgivning. Vilka likheter och mönster går att finna i livsberättelserna? Studien genomförs utifrån en kvalitativ, tematisk innehållsanalys med efterföljande analys utifrån ett religionsociologiskt och ett teologihistoriskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Att lämna en bubbla : Identitetsprocesser hos unga avhoppare från frikyrkliga samfund

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anette Tibell; Daniel Hammarström; [2015]
  Nyckelord :Identitet; socialisation; frikyrka;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utveckla en socialpsykologisk förståelse för vad det innebär för individer att som uppvuxna i frikyrklig miljö i Sverige höra till en minoritet och vad ett avståndstagande från denna minoritet innebär i termer av identitetsprocesser.Studien genomfördes med kvalitativ metod och tio semistrukturerade intervjuer med avhoppare från ett frikyrkligt samfund. LÄS MER

 4. 4. Ur stiftsinformatörernas perspektiv : Svenska kyrkans kommunikation efter reformationen  från statskyrka till frikyrka

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sofia Söderborg; [2014]
  Nyckelord :kommunikation; statskyrka; informatör; Svenska kyrkan; förändring; strategisk kommunikation; organisationskommunikation; kommunikationsstrategi; Uppsala stift; Stockholms stift; Västerås stift; Härnösands stift;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks det hur fem stiftsinformatörer upplever Svenska kyrkans skilsmässa från staten. Uppsatsens syfte är att ta reda på hur kommunikationen hanterades när Svenska kyrkan skiljdes från staten samt hur den kommunikationen hanteras idag. Uppsatsen behandlar även Svenska kyrkans kommunikationsstrategi. LÄS MER

 5. 5. Vår Glädjesol och Sköld - Om kristen diskurs i förhållande till senmoderniteten: en undersökning på den kristna TV-kanalen Kanal 10.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Paul Pihlström; [2011]
  Nyckelord :Kristen identitet; Senmodernitet; Kristendom; Väckelse; Religion; Frikyrka; Media; Karismatisk kristendom; Kristen TV; Sekularisering; Frikyrkorörelser; Väckelserörelser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den samtida frikyrkligheten i Sverige påverkas till stor del av upplevelsen av kris. Denna kris är ett resultat av både frikyrklighetens sviktande medlemsantal, samt den bristande legitimiteten för traditionella kristna värderingar som är ett resultat av en långt gången sekularisering. LÄS MER