Sökning: "Gestalt psychology"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Gestalt psychology.

 1. 1. Informationsdesign och dess principer : Kartläggning och undersökning av information kring progression och förkunskaper i enlighet med informationsdesign och dess principer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Tommy Kabel; [2022]
  Nyckelord :Information design; Gestalt psychology; Gestalt laws; Information; Design; Progression; Prerequisites; Informationsdesign; Gestaltpsykologi; Gestaltlagar; Information; Design; Progression; Förkunskaper;

  Sammanfattning : Vid kommunikation av information ar det viktigt att kommunicera tydlighet i sitt meddelande. För att inte förvirra informationen för mottagaren. Informationsdesign har ett antal principer för att undvika detta problem. LÄS MER

 2. 2. Urbana Hängsel + Tornhuset=sant? Två byggnader i en komplicerad relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Karolina Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines the relationship between two buildings situated at Universitetsholmen in Malmö: Tornhuset (1910) and its modern extension Urban Hinges (2015). Together, the two buildings form World Maritime University. LÄS MER

 3. 3. Personliga flöden & digitala minnessaker : En kvalitativ studie av estetik och värde i digitala samlingar på Instagram

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :Digital collections; graphic design; Instagram; social media; self-representation; Digitala samlingar; grafisk design; Instagram; sociala medier; själv-representation;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie av digitala samlingar pp Instagram genomfördes med metodkombinationen enkät, intervju och kompositionell tolkning. Studien ämnade undersöka digitalt samlande och vad som styr Instagramanvändares samlande av digitala artefakter. LÄS MER

 4. 4. Att hitta rätt är inte alltid så lätt! : En studie om orienterbarheten i ett museums foajé

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emma Olsson; [2018]
  Nyckelord :Wayfinding; Spatial Design; Orientability; Mental Map; Experience room; Information Design; Foyer; Wayfinding; rumslig gestaltning; orienterbarhet; mentala kartan; upplevelserummet; informationsdesign; foajé;

  Sammanfattning : As the headline suggests, it's not always easy to find the right way, especially when it comesto places we have never visited before. To not find or not being able to orientate in a place can create some uncertainty and may ultimately give a negative experience. LÄS MER

 5. 5. Vad? Hur? Vart? : En grafisk koppling mellan gymnasieutbildning och karriär

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jon Astrup Hällkvist; [2017]
  Nyckelord :Informationsdesign; grafisk koppling; gymnasieutbildning; karriär;

  Sammanfattning : I denna rapport redogör jag för hur jag har gått till väga i mitt examensarbete där jag har skapat en artefakt i form av ett informationsmaterial. Syftet med detta informationsmaterial är att hjälpa gymnasieelever, på estetprogrammet med bildinriktning, att skapa en relation mellan sin estetutbildning, en framtida karriär samt eftergymnasiala studier. LÄS MER