Sökning: "Jenny Strandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Jenny Strandberg.

 1. 1. ”Alla som försöker sitt bästa är ett B” : En kvalitativ studie om gymnasielärares erfarenheter av bedömning i ämnet dans inom Gy11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jenny Strandberg; [2017]
  Nyckelord :Bedömning; likvärdig bedömning; betygssättning; till övervägande del; gymnasieskolan; Gy11; ämnesplanen; hermeneutik; förståelse; tolkning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen för gymnasielärares erfarenheter gällande bedömning av elevers kunskaper i ämnet dans inom ramen för Gy11 med specifikt fokus på begreppet till övervägande del. I studien ställdes tre forskningsfrågor om lärares erfarenheter av bedömning; hur går gymnasielärare tillväga i sin bedömning av elevers kunskaper i ämnet dans, vilka överväganden gör gymnasielärare i ämnet dans vid betygssättning av betygen D och B, hur tolkar gymnasielärare i ämnet dans begreppet till övervägande del. LÄS MER

 2. 2. Optionsprogram som ersättningsform. : En studie om relevansen av optionsprogram på den svenska marknaden.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olle Åström; Jenny Strandberg; [2016]
  Nyckelord :Option; verkställande direktör; risk; incitamentsprogram; ägarkoncentration; Sverige.;

  Sammanfattning : Länge har optionsprogram använts som en ersättningsform inom amerikanska bolag för att få den verkställande direktören att arbeta i enlighet med bolagets intresse. Genom optionsprogrammen knyts bolagets lönsamhet till den verkställande direktörens prestation. LÄS MER

 3. 3. "Vad är det här för ett UFO?" : Några behandlares erfarenheter av förändringsarbete med personer som blivit dömda för sexualbrott

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Hanna Ek; Jenny Strandberg; [2015]
  Nyckelord :Förändringsarbete; Relationsskapande; Sexualförövare; Alliansen; ROS;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka behandlares uppfattningar om och erfarenheter av relationsskapande som en grund för förändring med klienter som blivit dömda för sexualbrott. Vi använde oss av en hermeneutisk utgångspunkt med kvalitativ ansats med intervju som metod eftersom respondenternas egna uppfattningar och erfarenheter var av relevans för frågeställningen. LÄS MER

 4. 4. Varför är det viktigt att ta hänsyn till landsrisker på aktiemarknaden?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Nancy Akaoui; Jenny Strandberg; [2011]
  Nyckelord :Country risk; stock market; country beta; IAPM; Landsrisker; aktiemarknad; country beta; IAPM;

  Sammanfattning : I dagens globaliserade samhälle är det enkelt att placera sitt kapital på olika marknader. Dock kan det innebära både risker och möjligheter för investeraren. Vilket betyder att det satsade kapitalet antingen kan bli en lönsam investering eller gå förlorat. LÄS MER

 5. 5. Åldersgruppering i förskolan     : Pedagogers tankar och erfarenheter

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Strandberg; Hanna Tordhav; [2009]
  Nyckelord :Åldershomogen; åldersblandat; förskola; utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers tankar kring sin åldersgruppering i förskolan. Studien genomfördes med hjälp av litteraturstudier och intervjuer med pedagoger på förskolor med åldersblandat samt åldershomogent arbetssätt. Dessa delar sammanställdes och jämfördes med varandra. LÄS MER