Sökning: "Kristendomen och vår tid"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Kristendomen och vår tid.

 1. 1. Liberal teologi – liberal samhällssyn? : En studie av svenska liberalteologers samhällssyn genom tre nedslag i tidskriften Kristendomen och vår tid 1908–1928

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Erik Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Kristendomen och vår tid; view on society; church and society; priests and society; Liberal theology; Culture-Protestantism; religious liberalism; Sweden; Kristendomen och vår tid; samhällssyn; kyrka och samhälle; präster och samhälle; liberalteologi; kulturprotestantism; religiös liberalism; Sverige;

  Sammanfattning : This thesis examines the view on society in an early 20th century Swedish periodical journal of liberal theology, Kristendomen och vår tid (Christianity and our time). During the late 19th century, a new school of liberal theology gained influence among various protestant theological faculties in Germany. LÄS MER

 2. 2. Innan kulturen slocknar - En kvalitativ textanalys av Roger Scrutons uppfattning om den västerländska kulturen i en postmodern värld, sett utifrån ett historiebruksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Daniel Engström; [2016]
  Nyckelord :Roger Scruton; etik; moral; religion; kultur; kristendom; kvalitativ textanalys; den västerländska kulturen; postmodernism; historiebruksperspektiv; Focault; Derrida; Habermas; traditioner; konst; arkitektur; konservatism; kulturkonservatism.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Den engelska professorn och filosofen Roger Scruton har under ett långt akademiskt liv kritiserat samtiden på många olika sätt. Han är kritisk till det postmoderna samhället och filosofer som Focault, Derrida och Habermas. Han menar att den västerländska kulturen idag står under hot. LÄS MER

 3. 3. Elevers attityd till religionsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Jessica Svensson; Yesenia Espinoza; [2010]
  Nyckelord :attityd; elever; monokulturell; mångkulturell; religionsdidaktik; religionskunskap; religionskunskapsundervisning.;

  Sammanfattning : Under vår utbildning på lärarhögskolan i Malmö med inriktning mot religionsämnet, har vi ofta stött på elever som upplever religion som ett mindre roligt och lågprioriterat ämne. Elever är inte medvetna om varför de behöver läsa religionskunskap i skolan, och intresset finns heller inte där. LÄS MER

 4. 4. Genom vår blick : en analys av den koloniala diskursen i religionsläromedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign, teknik och lärande

  Författare :Elin Bååth Bergstedt; [2010]
  Nyckelord :Diskursanalys; kolonialism; postkolonialism; kolonial diskurs; religion; läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att kritiskt analysera hur den koloniala diskursen tar sig uttryck i tre svenska läromedel i religionskunskap för gymnasiet. Som teori och metod använder jag mig av diskursanalys. LÄS MER

 5. 5. Skratt till förändring : gyckel och dårskap i kristendomens historia: uppsats med exempel ur medeltida gycklartradition

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Gunilla Jakobsson; [2005]
  Nyckelord :gycklartradition; gycklare; helig dårskap; humor; skratt; karneval; mysteriespel; kyrkospel; legender; helgonlegender; clown;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva skrattets, humorns och komikens roll inom religionen i allmänhet och kristendomen i synnerhet. Min frågeställning är: Har skratt, humor och komik påverkat och förändrat förhållanden inom religionen, tron, kyrkan? Har skrattet påverkat det bestående, den regerande uppfattningen som förfäktades av dem som innehade makten inom samhälle och kyrka? Min tes är att skratt och humor tillsammans med många andra fysiska och kroppsliga uttryck har en viktig roll i att budskapet tolkas rätt och rättvist. LÄS MER