Sökning: "Marie-louise Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Marie-louise Andersson.

 1. 1. Leva med döden i rummet : Om terapeutisk behandling vid anorexi

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Marie-Louise Andersson; [2017]
  Nyckelord :anorexia nervosa; anorexia theraputic treatment; family therapy; anorexiterapi; anorexibehandling; familjeterapi; frisk och fri; psykisk ohälsa ungdom;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att närmare undersöka den fronetiska kunskapen kring vad det är iterapeutisk behandling som hjälper människor i riskzonen att utveckla eller redan har utvecklat långvariganorexi. Genom tre material – min teoretiska och praktiska kunskap och tidigare kvalitativa forskning, enfallstudie från den kliniska verksamheten vid Anorexiamottagningen i Stockholm samt en fältstudie medintervjuer med en forskare och fem terapeuter från två olika enheter. LÄS MER

 2. 2. Att leva med känselbiverkningar – efter cytostatikabehandling vid kolorektal cancer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Andersson; Marie-Louise Larsson; [2016-05-04]
  Nyckelord :Känselbiverkningar; kolorektal cancer; patientupplevelser; cytostatikabehandling; onkologisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Many people are affected by longterm side effects like neuropathy after adjuvant chemotherapy for colorectal cancer, in some studies more than 80 percent. The side effects are often permanent and there is no clinical evidence for treatment or palliation. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser vid övergång till insulinbehandling hos personer med DiabetesMellitus typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ulrika Magnusson; Caroline Andersson; Marie-Louise Malmberg; [2016]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus type 2; insulin therapy; psychological insulin resistance; experiences; Diabetes Mellitus typ 2; insulinbehandling; psykologisk insulinresistens; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 2 är en av vår tids största sjukdomar och ett växande folkhälsoproblem. Mer än 75 % av personer med Diabetes Mellitus typ 2 som befinner sig i övergången till insulinbehandling upplever det som en svår utmaning. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers roll i barns lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Christin Andersson; Marie-Louise Åkesson; [2009]
  Nyckelord :Förhållningssätt; Läroprocess; Samspel; Reflektion; Dokumentation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur fem verksamma pedagoger resonerar om sin roll i barns lärande. Syftet med studien är att få syn på pedagogers olika uppfattningar och hur de på olika sätt beskriver sin tolkning av begreppet lärande samt vilka förutsättningar de skildrar att de ger för att barnet skall upptäcka och få förståelse för lärande. LÄS MER

 5. 5. Integration och assimilering : En undersökande studie av sfi

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Samhällsvetenskapliga institutionen; Örebro universitet/Samhällsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mathias Alexandersson; Marie-Louise Andersson; [2008]
  Nyckelord :sfi; integration; assimilation; critical discourse analysis; postcolonial theory;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine sfi (Swedish for immigrants), which is an ingrational-political tool with objective of teaching immigrants to read and write in Swedish. With the use of critical discourse analysis we examine the discursive practices within sfi. LÄS MER