Sökning: "Samhällsengagemang"

Visar resultat 21 - 25 av 50 uppsatser innehållade ordet Samhällsengagemang.

 1. 21. Skolungdomars delaktighet : En kvantitativ studie om hur skolungdomars delaktighet i närsamhället är relaterat med självuppskattad hälsa, psykosomatiska besvär och hälsorelaterade levnadsvanor.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emmy Ströberg; [2016]
  Nyckelord :delaktighet; empowerment; hälsa; skolungdomar; samhällsengagemang;

  Sammanfattning : Inom folkhälsovetenskapen och dess arbete för en välmående befolkning har empowerment och delaktighet varit viktiga begrepp under en längre tid. År 1986 hölls en hälsokonferens i Ottawa och World Health Organization (WHO) kom där fram till att just dessa två begrepp bör ingå när folkhälsoinsatser planeras, implementeras samt utvärderas. LÄS MER

 2. 22. Valberedningens tysta påverkan : Individers motivation att agera till förmån för föreningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Henric Forselius; Lovisa Tuijnman; [2016]
  Nyckelord :Motivation; drivkraft; nominering; valkommitté; valberedning; socialt; kapital; kulturellt; humant; legitimitet; deltagande; icke vinstdrivande; föreningar; Sverige; makt; ledamot; påverkan; konflikt; erfarenhet; kick; flow; reproduktion; nätverk; plikt; kvalifikationer; samhällsengagemang; karriär;

  Sammanfattning : The aim of the study is to increase understanding of why people participate in nomination committees as well as how such committees operate in Swedish non-profit organizations.   There is a vast body of previous motivational research regarding participation in boards of directors. LÄS MER

 3. 23. Social hållbarhet vid upphandling av bygg- och anläggningsentreprenader i medelstora kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Totte Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :sustainable development; social sustainability; midsized municipalities; procurement of construction contracts; Hållbar utveckling; social hållbarhet; social utveckling; medelstora kom-muner; upphandling av byggentreprenader; upphandling av anläggningsentreprenader.;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte: Utvecklingen inom bygg- och anläggningssektorn går emot att företag måste bidra positivt till samhället där de är verksamma för att få kontrakt på entreprenader inom offentlig upphandling, exempelvis genom att bidra till den sociala hållbarheten. Sverige är ett av flera länder i Europa som sticker ut med initiativet att främja och förbättra det samhällsutvecklande arbetet som företag gör. LÄS MER

 4. 24. Erasing borders at Teltow Canal Berlin : an approach towards small-scale interventions, flexible urban planning and interim use

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johan Jacobsson; Svante Soldemo; [2016]
  Nyckelord :flexible urban planning; small-scale interventions; interim use; landscape architecture; Berlin;

  Sammanfattning : The thesis investigates alternatives to contemporary urban planning. The aim is to find solutions to how a more flexible development can be brought about in the specific area around the Teltow Canal on the outskirts of Berlin. LÄS MER

 5. 25. Bland Vägval och Möjligheter : Ungdomar i Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa om religiositet, identitet och trosbaserat samhällsengagemang i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lenita Törning; [2015]
  Nyckelord :unga muslimer; islam; Sverige; trosbaserat engagemang; narrativanalys; kontranarrativ;

  Sammanfattning : Den här studiens tar sin utgångspunkt i ett ökat intresse för unga muslimers trosbaserade samhällsengagemang i Sverige. Syftet är titta närmare på vad det är som gör att unga muslimer blivit intresserade av att bli engagerade i en trosbaserad samhällsorganisation och vilken betydelse engagemanget fyller för dem. LÄS MER